Skip Navigation
 

 

POSLEDNÁ AKTUALIZÁCIA: 8. Apríl 2013

AIG Europe Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu so sídlom AC Diplomat, Palisády 29 811 06 Bratislava (“AIG”) ako prevádzkovateľ sa zaviazala chrániť súkromie osôb, s ktorými prichádzame do kontaktu pri vykonávaní našej obchodnej činnosti. “Osobné informácie” resp. osobné údaje sú informácie, ktoré Vás identifikujú a týkajú sa Vás alebo iných osôb (napr. osôb od Vás závislých). Tieto Všeobecné pravidlá ochrany súkromia popisujú to, ako zaobchádzame s Osobnými informáciami, ktoré získavame cez:

 • túto internetovú stránku (“Stránka”);
 • nami sprístupnené softvérové aplikácie na použitie na počítačoch a mobilných zariadeniach alebo ich prostredníctvom („Aplikácie“);
 • naše stránky sociálnych médií, vrátane tých, ktoré sú prepojené na Social@AIG (http://www.aig.com/social-media_3171_442101.html); a
 • iný obsah, nástroje a aplikácie sociálnych médií (náš „Obsah sociálnych médií“) 

          (súhrnne (vrátane  Stránky, Aplikácií  a nášho Obsahu sociálnych médií) ďalej ako „Elektronické služby AIG“),

ako aj inými prostriedkami (napr. z formulárov Vašich žiadostí a formulárov hlásenia poistnej udalosti, telefonátov, e-mailov a inou komunikáciou s nami, ako aj od vyšetrovateľov poistných škôd, lekárskych odborníkov, svedkov alebo iných tretích strán, ktoré sú súčasťou nášho obchodného komunikovania  s Vami). 

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa používania Vašich Osobných informácií, môžete nás kontaktovať e-mailom: aigslovakia@aig.com alebo písomne na adrese: 

AIG Europe Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu 
AC Diplomat 
Palisady 29 
811 06 Bratislava 
Slovenská republika

Osobné údaje sú spracúvané na základe a v rozsahu podľa zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poisťovníctve“) na účely súvisiace s poisťovacou činnosťou, ako sú najmä uzavieranie poistných zmlúv, identifikácia klientov, správa poistných zmlúv, likvidácia poistných udalostí, poskytovanie plnenia z poistných zmlúv, poskytovanie asistenčných služieb, ochrana a domáhanie sa práv poisťovne voči jej klientom, dokumentovanie činnosti poisťovne, plnenie povinností a úloh poisťovne podľa zákona o poisťovníctve alebo podľa osobitných predpisov

Osobné údaje je klient povinný poskytnúť poisťovni, ak tak stanovuje osobitný zákon a to najmä:

 • zákon č. 08/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 298/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení
 • niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

Ak sa rozhodnete pre poistenie, potom je poskytnutie osobných informácií v žiadosti o poistenie alebo v návrhu poistnej zmluvy dobrovoľné. Ak nahlásite poistnú udalosť na základe poistnej zmluvy, potom je poskytnutie osobných informácií taktiež dobrovoľné. Ak sa rozhodnete neposkytnúť požadované osobné informácie, Vaše hlásenie poistnej udalosti, nárok podľa poistnej zmluvy alebo akákoľvek ďalšia žiadosť, otázka prípadne sťažnosť nebudú ďalej spracovávané. 

Podľa Vášho vzťahu s nami (napr. ako poistník; poistený alebo osoba uplatňujúca si nárok; svedok; finančný sprostredkovateľ alebo menovaný zástupca; alebo iná osoba spojená s našou obchodnou činnosťou), môžu Osobné informácie o Vás alebo osobách od Vás závislých zahŕňať:

 • Všeobecné identifikačné a kontaktné informácie Vaše meno, adresa, e-mail a telefón, pohlavie, stav, rodinný stav, dátum a miesto narodenia, heslá (vrátane na našich systémoch), vzdelanie, fyzické vlastnosti, záznamy o činnosti, napr. vodičské záznamy, fotky, záznamy o zamestnaní, schopnosti a skúsenosti, odborné licencie a príslušnosť, vzťah k poistencovi, poistenému alebo osobe uplatňujúcej si nárok, ako aj dátum a príčinu úmrtia, poranenia či postihnutia.
 • Identifikačné čísla vydávané štátnymi orgánmi alebo agentúrami Sociálne zabezpečenie, číslo štátnej poistky alebo rodné číslo (ak to umožňuje príslušný zákon), číslo pasu, DIČ, vojenské identifikačné číslo alebo číslo vodičského preukazu či iného oprávnenia.
 • Finančné informácie a podrobnosti o účte Číslo platobnej karty, číslo bankového účtu a informácie o účte, úverové záznamy a úverové hodnotenie, majetok, príjem a ďalšie finančné informácie.
 • Zdravotný stav Súčasný alebo minulý fyzický či duševný stav, zdravotný stav alebo informácie o poranení či postihnutí, vykonané lekárske procedúry, osobné návyky (napr. fajčenie alebo konzumácia alkoholu), informácie o predpisoch a lekárske záznamy.
 • Ďalšie citlivé informácie V niektorých prípadoch môžeme dostávať citlivé informácie o Vašom členstve v odboroch, Vašej náboženskej viere, politických názoroch, rodinných lekárskych záznamoch alebo genetických informáciách (napr. ak požiadate o poistenie prostredníctvom marketingového partnera – tretej strany, ktorá je obchodnou, náboženskou alebo politickou organizáciou). Okrem toho môžeme dostať informácie o Vašich trestných záznamoch alebo občianskych súdnych procesoch v procese prevencie, odhaľovania a vyšetrovania podvodu. Takisto môžeme dostať citlivé informácie vtedy, keď nám ich dobrovoľne poskytnete (napr. ak uprednostníte isté lekárske ošetrenie na základe Vašej náboženskej viery).
 • Telefonické záznamy Záznamy telefonických hovorov našim zástupcom a do telefonických centier.
 • Predchádzanie a vyšetrovanie zločinov, vrátane podvodu a prania špinavých peňazí Napríklad vládne agentúry nás môžu požiadať o poskytnutie určitých informácií.
 • Informácie, ktoré nám umožňujú poskytovať tovary a služby Lokalizácia a identifikácia poisteného majetku (napr. adresa majetku, ŠPZ vozidla alebo identifikačné číslo); cestovné dojednania vrátane čísiel rezervácie, vekové kategórie osôb, ktoré chcete poistiť; čísla poistky a poistnej udalosti; údaje o krytí/riziku; príčiny straty; údaje o situácii pred nehodou alebo stratou; Váš stav ako riaditeľa alebo partnera alebo iné vlastnícke záujmy či záujmy vo vedení v organizácii; a ďalšie poistky, ktoré vlastníte.
 • Marketingový výber a spätná väzba zákazníka Môžete nám oznámiť svoj marketingový výber, zúčastniť sa súťaže alebo čerpania ceny alebo iných predajných akcií, alebo zareagovať na dobrovoľný prieskum spokojnosti zákazníkov.
 • Účet na sociálnych médiách a informácie z Aplikácií Pri Vašom použití našich Aplikácií alebo Obsahu sociálnych médií môžeme o Vás obdržať určité Osobné informácie, vrátane užívateľského mena Vášho účtu na sociálnych médiách a profilovej fotky, ako aj ostatné Osobné informácie, ktoré nám poskytnete. Pokiaľ si zvolíte prepojenie Vášho účtu na sociálnych médiách poskytovaných iným poskytovateľom služieb sociálnych médií na Váš účet/Vaše účty na ktorejkoľvek z Elektronických služieb AIG, Osobné informácie z Vášho účtu na sociálnych médiách budú s nami zdieľané, pričom môže ísť o Osobné informácie, ktoré sú súčasťou profilu Vášho účtu na sociálnych médiách alebo profilov Vašich priateľov.
Tieto Osobné informácie používame nasledovne:
 • Na komunikáciu s Vami a ostatnými ako súčasť našej obchodnej činnosti.
 • Na zasielanie dôležitých informácií ohľadne zmien v našich pravidlách, ďalších podmienkach, Elektronických službách AIG a iných administratívnych informácií.
 • Rozhodovanie sa o tom, či sa poistenie poskytne; poskytovanie poistenia a asistenčných služieb, vrátane posúdenia nároku, spracovanie a likvidácia poistnej udalosti; a prípadne taktiež vedenie sporov týkajúcich sa nárokov.
 • Ohodnotenie Vašej spôsobilosti pre platobné plány a spracovanie Vášho poistného a iných platieb.
 • Poskytovanie vylepšenej kvality, školení a bezpečnosti (napr. čo sa týka zaznamenávaných alebo kontrolovaných telefonických hovorov na naše kontaktné čísla).
 • Zabránenie, odhaľovanie a vyšetrovanie zločinov, vrátane podvodov a prania špinavých peňazí, a analýzu a zvládnutie iných komerčných rizík.
 • Vykonávanie prieskumu trhu a analýzy, vrátane prieskumov o spokojnosti.
 • Poskytovanie marketingových informácií pre Vás (vrátane informácií o ďalších produktoch a službách ponúkaných vybranými partnermi – tretími stranami) v súlade s Vašimi preferenciami, ktoré ste nám oznámili.
 • Personalizácia využívania Elektronických služieb AIG prostredníctvom uvádzania informácií a reklám, ktoré zodpovedajú Vašim potrebám.
 • Vašu identifikáciu každému, komu cez Elektronickú službu AIG pošlete správu.
 • Na to, aby ste sa mohli zúčastniť súťaží, čerpaní cien a podobných akcií, a na vykonávanie týchto činností. Niektoré z týchto činností majú ďalšie podmienky, ktoré by mohli obsahovať dodatočné informácie o tom, ako používame a zverejňujeme Vaše Osobné informácie, preto Vám radíme, aby ste si ich pozorne prečítali.
 • Umožnenie funkcionality zdieľania prostredníctvom sociálnych médií
 • Spravovanie našej infraštruktúry a obchodných operácií, a zabezpečenie súladu s vnútornými pravidlami a postupmi, vrátane tých, ktoré sa týkajú auditov, financií a účtovníctva, fakturácie a inkasovania, IT systémov, údajov a internetovej stránky, obchodnej kontinuity a správy záznamov, dokumentov a tlače.
 • Riešenie sťažností a požiadaviek na prístup k údajom alebo na ich opravu.
 • Zabezpečenie súladu s príslušnými zákonmi a regulačnými povinnosťami (vrátane zákonov v iných krajinách ako je krajina Vášho bydliska), napríklad tie, ktoré sa týkajú boja s praním špinavých peňazí a boja proti terorizmu, súladu s právnymi postupmi, a na reakciu na požiadavky verejných a štátnych orgánov (vrátane zákonov v iných krajinách ako je krajina Vášho bydliska).
 • Zriadenie a obranu zákonných práv, ochranu našich operácií alebo operácií akejkoľvek spoločnosti z našej skupiny alebo partnerov v oblasti poisťovníctva, našich práv, súkromia, bezpečnosti alebo majetku, a/alebo práv, súkromia, bezpečnosti alebo majetku spoločností z našej skupiny, Vás alebo iných osôb; a na vykonávanie dostupných náprav alebo obmedzenia našich škôd.

Vďaka globálnemu charakteru našej obchodnej činnosti a na hore uvedené účely sa Osobné informácie môžu prenášať stranám so sídlom v iných krajinách (vrátane USA a iných krajín s odlišnými zákonmi na ochranu údajov než má krajina Vášho bydliska vrátane tých, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany Osobných informácií). Napríklad môžeme preniesť Osobné informácie z dôvodu spracovania žiadosti o medzinárodné cestovné poistenie a poskytnúť naliehavú lekársku pomoc, keď ste v zahraničí. Môžeme preniesť informácie do zahraničia do spoločností našej skupiny, poskytovateľom služieb, obchodným partnerom a štátnym či verejným orgánom.

V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov oznamujeme klientom, že spoločnosť AIG Europe Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu poverila spracúvaním osobných údajov klientov:

1) spoločnosť EUROCALL Slovakia, s.r.o., Holíčska 40, Bratislava 851 05, IČO: 35 798 530 na účel:

 • vykonávania telefonickej informačnej služby [call centra] pre klientov AIG Europe Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu,
 • Správa poistných zmlúv
 • zabezpečenia tlačových služieb, spracovania a zasielania korešpondencie zasielanej klientom;

2) spoločnosť Europ Assistance s.r.o. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 87094, IČO: 25287851, Na Pankráci 127, Praha 4, 140 00 na účel:  

 • zabezpečenia asistencie klientom v prípade poistnej udalosti v rámci cestovného poistenia,
 • na výkon likvidácie poistných udalostí v rámci cestovného poistenia

3) Iron Mountain Slovakia, s. r. o., Pri Šajbách 1, Bratislava 831 06, IČO: 36232734 za účelom výkonu správy registratúrnych záznamov poisťovne podľa osobitného predpisu.

AIG poskytuje Osobné informácie nasledovným subjektom:

 • Spoločnostiam našej skupiny 
  Zoznam spoločností skupiny AIG, ktoré majú prístup k Osobným informáciám a využívajú ich, sa nachádza na: tu. AIG Europe Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu, adresa: AC Diplomat, Palisády 29, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, je zodpovedná za správu a bezpečnosť spoločne používaných Osobných informácií. Prístup k Osobným informáciám v rámci spoločnosti AIG je obmedzený na osoby, ktoré potrebujú dané informácie na naše obchodné účely.
 • Ďalšie strany z oblasti poisťovníctva a distribúcie
  Pri marketingu a poskytovaní poistenia a pri spracovávaní nárokov môže AIG poskytnúť Osobné informácie tretím stranám ako napríklad iným poisťovateľom, zaisťovateľom, poisťovacím a zaisťovacím agentom a iným sprostredkovateľom a agentom, vymenovaným zástupcom, distribútorom, pridruženým marketingovým partnerom a finančným inštitúciám, spoločnostiam s cennými papiermi a ostatným obchodným partnerom.
 • Naši poskytovatelia služieb 
  Externí poskytovatelia služieb – tretie strany, ako napríklad lekárski odborníci, účtovníci, poistní matematici, audítori, odborníci, právnici a iní externí odborní poradcovia, poskytovatelia cestovnej a zdravotníckej pomoci, poskytovatelia služieb telefonických centier, poskytovatelia IT systémov, služieb podpory a hosťovania, tlače, reklamy, marketingu a trhového prieskumu a analýz, banky a finančné inštitúcie, ktoré spravujú naše účty, správcovia poistných udalostí, ktorí vystupujú ako tretie osoby, poskytovatelia správy dokumentov a záznamov, vyšetrovatelia a likvidátori poistných škôd, stavební konzultanti, technici, inšpektori, sudcovskí konzultanti, prekladatelia a podobné tretie strany - predajcovia a externí poskytovatelia služieb, ktorí nám pomáhajú pri vykonávaní našej obchodnej činnosti.
 • Prijímatelia Vašich aktivít sociálneho zdieľania
  Vaši priatelia spojení s Vašim účtom na sociálnych médiách, ostatní užívatelia webovej stránky a Váš poskytovateľ účtu na sociálnych médiách, v spojitosti s Vašou aktivitou sociálneho zdieľania, napr. keď pripojíte Váš účet na sociálnych médiách poskytovaný iným poskytovateľom služieb sociálnych médií k Vášmu účtu na Elektronických službách AIG alebo keď sa prihlásite na Váš účet na Elektronických službách AIG z iného účtu na sociálnych médiách. Prepojením Vášho účtu na Elektronických službách AIG a Vášho iného účtu na sociálnych médiách nás oprávňujete k zdieľaniu informácií s poskytovateľom Vášho iného účtu na sociálnych médiách a beriete na vedomie, že použitie informácií, ktoré zdieľame, sa bude spravovať všeobecnými pravidlami ochrany súkromia webovej stránky sociálnych médií tohto iného poskytovateľa služieb. Pokiaľ si neželáte, aby boli Vaše osobné informácie zdieľané s inými užívateľmi alebo s iným poskytovateľom Vášho účtu na sociálnych médiách, prosím neprepájajte Váš iný účet na sociálnych médiách s Vaším účtom na Elektronických službách AIG a nepodieľajte sa na sociálnom zdieľaní na Elektronických službách AIG.
 • Štátne orgány a tretie strany zúčastnené súdnej činnosti
  AIG môže Osobné informácie poskytnúť tiež štátnym alebo iným verejným orgánom (okrem iného komisiám pre odškodnenie pracovníkov, súdom, vládnym agentúram, daňovým úradom a orgánom pre trestné vyšetrovanie) a tretím stranám – účastníkom občiansko-právnych konaní a ich účtovníkom, audítorom, právnikom a iným poradcom a zástupcom, ako my považujeme za potrebné alebo vhodné, na to, aby: (a) dodržiavali príslušné právo, vrátane zákonov platných v iných krajinách ako v krajine Vášho bydliska; (b) zabezpečili súlad s právnym postupom; (c) reagovali na požiadavky zo strany verejných a štátnych orgánov vrátane verejných a štátnych orgánov mimo krajiny Vášho bydliska; (d) uplatňovali naše podmienky; (e) chránili naše operácie alebo operácie ktorejkoľvek spoločnosti z našej skupiny; (f) chránili naše práva, súkromie, bezpečnosť alebo majetok a/alebo práva, súkromie, bezpečnosť alebo majetok spoločností z našej skupiny, Vás alebo ostatných osôb; a (g) umožnili nám vykonávať dostupné nápravy a obmedziť naše škody.
 • Ďalšie tretie strany
  Osobné informácie môžeme zdieľať s príjemcami platieb, poskytovateľmi núdzových služieb (požiarnici, polícia, lekárske núdzové služby), maloobchodníkmi, lekárskymi sieťami, organizáciami a poskytovateľmi, cestovnými dopravcami, úverovými kanceláriami, úradmi podávajúcimi informácie o úverovej schopnosti zákazníkov a inými ľuďmi, ktorí boli súčasťou incidentu, ktorý je predmetom poistnej udalosti, ako aj kupcami a potenciálnymi kupcami či inými stranami v akejkoľvek skutočnej alebo navrhnutej reorganizácii, fúzii, predaji, spoločnom podniku, postúpení, prevode alebo inej transakcii súvisiacej s akoukoľvek časťou alebo všetkými časťami nášho podnikania, majetku alebo zásob. Aby sa dali kontrolovať poskytnuté informácie, a na odhalenie a zabránenie podvodných nárokov, Osobné informácie (vrátane podrobností o poraneniach) sa môžu založiť do evidencie poistných udalostí a môžu sa poskytovať iným poisťovateľom. Tieto registre môžeme prehľadávať, keď sa budeme zaoberať nárokmi z poistenia, aby sme odhalili, zabránili a vyšetrili podvod.

  Osobné informácie môžete zdieľať aj Vy, a to na oznamovacích pultoch, chat-e, profilových stranách a blogoch, ako aj iných Elektronických službách AIG, kde môžete umiestňovať informácie a materiály (vrátane, avšak nie výlučne, nášho Obsahu sociálnych médií). Nezabudnite prosím na to, že všetky informácie, ktoré vyvesíte alebo zverejníte prostredníctvom týchto služieb, sa stanú verejnými informáciami, a môžu byť dostupné pre návštevníkov a užívateľov Elektronických služieb AIG a všeobecnej verejnosti. Vyzývame Vás k tomu, aby ste boli veľmi opatrní, keď sa budete rozhodovať o zverejnení Vašich Osobných informácií alebo iných informácií pri používaní Elektronických služieb AIG.

 

AIG Europe Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov) chráni spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania.

AIG vykoná primerané technické, organizačné a personálne a právne opatrenia, ktoré sú v súlade s príslušnými zákonmi o súkromí a ochrane osobných údajov. Bohužiaľ sa pri žiadnom prenose údajov cez internet alebo systém na uloženie dát nedá zaručiť, že bude 100% bezpečný. Ak máte dôvod si myslieť, že Váš kontakt s nami už nie je bezpečný (napríklad ak máte pocit, že bezpečnosť akýchkoľvek Osobných informácii, ktoré ste nám poskytli, je otázna), oznámte nám to prosím. (Viď časť “Koho kontaktovať ohľadne Vašich Osobných informácií” nachádzajúcu sa vyššie.)

Keď AIG poskytuje Osobné informácie poskytovateľovi služieb, tento bude vybratý dôsledne a bude musieť použiť primerané opatrenia na ochranu dôvernosti a bezpečnosti Osobných informácii.

Spoločnosť AIG vykonáva primerané opatrenia na to, aby zaistila, že Osobné informácie, ktoré spracovávame, sú vhodné pre ich plánované použitie, a tak presné a úplné ako je potrebné na vykonávanie účelov popísaných v týchto Pravidlách ochrany súkromia. AIG Osobné informácie uchová na obdobie potrebné na dosiahnutie  účelov uvedených v týchto Pravidlách ochrany súkromia, ak zákon nepožaduje alebo nepovoľuje dlhšie obdobie uchovania informácií.

Ak AIG poskytnete Osobné informácie o iných osobách, súhlasíte s tým, že:

 • budete informovať danú osobu o obsahu týchto Pravidiel ochrany súkromia a 
 • získate právne potrebný súhlas na získanie, použitie, zverejnenie a prenos (vrátane prenosu do zahraničia) Osobných informácií o danej osobe v súlade s týmito Pravidlami na ochranu súkromia.

Pravidelne Vám budeme dávať príležitosti na to, aby ste nám oznámili Vaše marketingové preferencie, a to aj v našej komunikácii s Vami. Môžete nás kontaktovať e-mailom na aigslovakia@aig.com alebo písomne na adrese:

AIG Europe Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu
AC Diplomat
Palisády 29
811 06 Bratislava
Slovenská republika

a oznámiť nám Vaše marketingové preferencie alebo sa odhlásiť.

Ak už nechcete od AIG dostávať e-maily súvisiace s marketingom, môžete sa odhlásiť a takéto marketingové e-maily už nedostávať, a to tak, že kliknete na link “odhlásiť sa” uvedený v každom e-maile, alebo nás kontaktujte na hore uvedených adresách.

Dostávanie správ na mobil (napríklad SMS správ) / telefonátov / poštových zásielok: Ak už od AIG nechcete dostávať správy na mobil (napríklad SMS správy), telefonáty alebo poštové zásielky, môžete sa odhlásiť a takéto marketingové oznámenia nedostávať, a to tak, že nás budete kontaktovať na hore uvedených adresách.

Naše zdieľanie Vašich Osobných informácií so spoločnosťami našej skupiny na ich marketingové účely: Ak by ste neskôr uprednostnili, aby sme nezdieľali Vaše Osobné informácie so spoločnosťami našej skupiny na ich marketingové účely, môžete sa rozhodnúť k neúčasti na takomto zdieľaní, a to tak, že nás budete kontaktovať na hore uvedených adresách.

Naše zdieľanie Vašich Osobných informácií s vybranými partnermi tretích strán na ich marketingové účely : Ak by ste neskôr uprednostnili, aby sme nezdieľali Vaše Osobné informácie s vybranými partnermi tretích strán na ich marketingové účely, môžete sa rozhodnúť k neúčasti na takomto zdieľaní, a to tak, že nás budete kontaktovať na hore uvedených adresách.

Snažíme sa vyhovieť Vašim žiadostiam o odhlásenie v primeranej dobe. Majte prosím na pamäti to, že ak sa odhlásite tak ako je popísané vyššie, nebudeme môcť odstrániť Vaše Osobné informácie z databáz tretích strán, ktorým sme už poskytli Vaše Osobné informácie (tzn. tie tretie strany, ktorým sme už poskytli Vaše Osobné informácie ku dňu, v ktorý Vám odpovieme na Vašu žiadosť o odhlásenie). Takisto si prosím uvedomte to, že ak sa odhlásite a nebudete chcieť od nás dostávať marketingové oznámenia, môžeme Vám stále posielať iné dôležité administratívne oznamy, z ktorých sa odhlásiť nemôžete.

V niektorých krajinách môže mať osoba právo na prístup, opravu alebo námietky voči používaniu, žiadať odstránenie alebo utajenie Osobných informácií z istých dôvodov. Kontaktujte nás prosím spôsobom uvedeným v časti “Koho kontaktovať ohľadne Vašich Osobných informácií” a uveďte svoje žiadosti, alebo ak máte akékoľvek otázky alebo obavy o to, ako spracovávame Osobné informácie. Uvedomte si prosím, že na niektoré Osobné informácie platí výnimka čo sa týka práv prístupu, opravy, namietania, zmazania alebo utajenia v súlade s miestnymi zákonmi na ochranu súkromia a osobných údajov.

 

“Ďalšie informácie” sú akékoľvek informácie, ktoré neodhaľujú Vašu identitu, ako napríklad:

 • Informácie z prehliadača a elektronických zariadení;
 • Údaje o používaní Aplikácií;
 • Informácie získané prostredníctvom cookies, pixel tags a iných technológií;
 • Demografické informácie a iné informácie, ktoré poskytnete; a
 • Súhrnné informácie

Ďalšie informácie, ktoré zbierame

My a naši poskytovatelia služieb – tretie strany môžu získavať Ďalšie informácie rôznym spôsobom, vrátane nasledovných:

 • Prostredníctvom Vášho internetového prehliadača alebo elektronického zariadenia: Určité informácie sa získavajú prostredníctvom väčšiny webových stránok alebo automaticky cez Vaše elektronické zariadenie, ako napríklad Vaša IP adresa (tzn. adresa Vášho počítača na internete), rozlíšenie obrazovky, typ operačného systému (Windows alebo Mac) a verzia, výrobca a model elektronického zariadenia, jazyk, typ a verzia internetového prehliadača, čas návštevy a navštívená stránka/stránky, ako aj názov a verzia Elektronickej služby AIG (ako napr. Aplikácia), ktorú používate. Tieto informácie používame na zabezpečenie riadneho fungovania Elektronických služieb AIG
 • Prostredníctvom Vášho použitia Aplikácie: Pri Vašom stiahnutí alebo použití Aplikácie tak my, ako aj naši poskytovatelia služieb, môžeme sledovať a zbierať údaje o používaní Aplikácie, ako sú dátum a čas kedy Aplikácia na Vašom elektronickom zariadení vstúpila na náš server a aké informácie a súbory boli stiahnuté na Aplikáciu, a to na základe čísla Vášho zariadenia.
 • Použitím cookies: Cookies sú informácie uložené priamo v počítači, ktorý používate. Cookies nám umožňujú rozpoznať Váš počítač a získať informácie ako napríklad typ internetového prehliadača, čas strávený používaním Elektronických služieb AIG, navštívené stránky a preferované jazyky. Tieto informácie môžeme použiť na bezpečnostné účely, na uľahčenie navigácie, efektívnejšie zobrazovanie informácií, personalizáciu Vášho využívania Elektronických služieb AIG alebo na získanie štatistických informácií o použití Elektronických služieb AIG. Cookies nám ďalej umožňujú prezentovať Vám reklamy alebo ponuky, ktoré Vás pravdepodobne najviac zaujmú. Cookies môžeme takisto použiť na to, aby sme si našli Vaše reakcie na naše reklamy a cookies alebo iné súbory môžeme tiež použiť na to, aby sme zistili, ako používate iné stránky.

Dole sa nachádza popis všetkých cookies, ktoré používame na slovenskej stránke, to, čo robia, aké údaje o Vás získavajú a na čo ich využívame:

 • Geo Location cookie – Keď návštevník navštívi jednu z našich stránok prvýkrát, zistíme si jeho polohu z jeho IP adresy, a túto informáciu použijeme na to, aby sme mohli predpokladať, stránku ktorej krajiny bude chcieť navštíviť. Táto metóda však nie je úplne presná, takže keď sa daná osoba dostane na stránku konkrétnej krajiny, použijeme cookie na uloženie týchto informácií a informácie o jazyku, ktorý si vyberie pri prezeraní stránky. Nabudúce, keď stránku navštívi, prečítame si cookie a uvedieme rovnakú krajinu a jazyk, ktoré osoba použila pri svojej poslednej návšteve. Cieľom toho je poskytnúť návštevníkom výhodu, že si nemusia znova voliť stránku krajiny, ktorú potrebujú, zakaždým keď stránku navštívia. Cez cookie sa nezbierajú ani nepoužívajú žiadne Osobné informácie.
 • Site Catalyst cookie (od Adobe) – Toto cookie nám umožňuje zbierať a analyzovať údaje o tom, ako návštevníci prídu na našu stránku a ako ju využívajú, vrátane produktov, ktoré hľadajú, obsahu, ktorý si prezerajú, a krokov vedúcich k úspešnému alebo zamietnutému predaju. Tieto súhrnné informácie používame na to, aby sme naše stránky upravili tak, aby lepšie slúžili potrebám a záujmom ich užívateľov a iných užívateľov, a aby poskytovali relevantnejšie a užitočnejšie informácie. Toto cookie je umiestnený v počítači návštevníka iba dočasne a nezbiera a nevyužíva Osobné informácie. Namiesto toho prihlási anonymný kód, ktorý identifikuje užívateľov, a tento kód “sleduje” užívateľa ako si prehliada stránku. Súhrnné a anonymné informácie používame ne štatistickú analýzu.
 • DoubleClick cookies - Vyhľadávací pixel cookie umiestňujeme na všetky počítače návštevníkov na účely umiestnenia reklamných bannerov. Tieto cookies používame na to, aby sme vedeli, že návštevník už na našej stránke bol a potom umiestnime na stránku príbuznej siete príslušný reklamný banner. Nezbierajú sa tým nijaké Osobné informácie. Jedna z reklamných spoločností, ktoré využívame, je Google, Inc, obchodujúci ako DoubleClick. Ak máte záujem o viac informácií o cookie DoubleClick alebo sa chcete odhlásiť z reklamného cookie DoubleClick, navštívte stránku: http://www.google.com/privacy/ads/ .
 • Affiliate cookie – Používame vyhľadávací pixel cookie, ktorý je umiestnený v počítači návštevníka a zbiera iba transakčné ID (ktoré identifikuje každú príbuznú stránku, z ktorej návštevník prišiel) ako aj čas a dátum. Toto umožňuje našej príbuznej sieti nájsť si príbuzný predaj a zabezpečiť, že daná osoba má dôveru pre nami uvedený predaj. Neprenášajú sa tým nijaké Osobné informácie.
 • Optimost cookie – Toto cookie používame na zbieranie informácií z anonymných užívaní, ktoré nám prezradí, kedy sa cookie umiestnilo do počítača návštevníka, z akého segmentu, vlny a kreatívnej verzie bol. Toto cookie má anonymné "návštevnícke id”, ktoré je náhodne vytvoreným číslom, a má identifikovať návštevníka, rozlíšiť medzi jedinečným a/alebo opakovaným návštevníkom. Tieto cookies nezbierajú Osobné informácie. Ak chcete vidieť Pravidlá ochrany súkromia Optimost, choďte na: https://asp.optimost.com/avatar/privacy-policy
 • Môžete odmietnuť prijatie týchto cookies, ktoré používame, a to tak, že si upravíte nastavenia prehliadača. Ak ste zamietli tieto cookies, môžete mať ťažkosti pri používaní Elektronických služieb AIG a niektorých online produktov.

 • Použitie pixel tags, webových signálov, jasných GIF alebo iných podobných technológií : Tieto sa môžu používať spolu s niektorými Elektronickými službami AIG a e-mailovými správami formátovanými pre HTML okrem iného na sledovanie činnosti užívateľov Elektronických služieb AIG a príjemcov e-mailov, meranie úspechu našich marketingových kampaní a tvorbe štatistík o používaní Elektronických služieb AIG a miere odozvy.

  Využívame analytickú službu Omniture od Adobe, ktorá využíva cookies a webové signály na to, aby nám pomohla lepšie pochopiť to, ako spotrebitelia používajú našu stránku, aby sme ju mohli neustále zlepšovať. Adobe nemá právo používať informácie, ktoré im poskytujeme, inak ako je potrebné na pomoc pre nás. Ak chcete viac informácií o službe Omniture od Adobe, vrátane informácie, ako sa odhlásiť, choďte na http://www.omniture.com/privacy/policy#optout .
 • Poloha: V súlade s platným právom môžeme zbierať informácie o polohe Vášho elektronického zariadenia, napríklad prostredníctvom satelitu, vysielača pre mobilné telefóny alebo signálov WiFi. Polohu Vášho zariadenia môžeme použiť na to, aby sme Vám poskytli personalizované služby a obsah, založené na polohe. V súlade s Vašimi marketingovými preferenciami, ktoré nám boli oznámené, alebo platným právom, taktiež môžeme zdieľať polohu Vášho zariadenia, v kombinácii s informáciami o tom, aké reklamy ste si prezreli a inými informáciami ktoré zbierame s našimi marketingovými partnermi, aby sme im umožnili poskytnutie viac personalizovaného obsahu pre Vás, ako aj analýzu efektívnosti reklamných kampaní. V niektorých prípadoch Vám môže byť umožnené, aby ste povolili alebo odmietli takéto použitie a/alebo zdieľanie polohy Vášho zariadenia, avšak ak sa rozhodnete pre odmietnutie takéhoto použitia a/alebo zdieľania, nám a/alebo našim marketingovým partnerom môže byť znemožnené poskytnutie príslušných personalizovaných služieb a obsahu.
 • Od Vás : Niektoré informácie (napríklad Vaša poloha alebo uprednostnený spôsob komunikácie) sa získavajú vtedy, keď ich dobrovoľne poskytnete. Ak sa tieto informácie neskombinujú s Osobnými informáciami, nedokážu Vás osobne identifikovať.
 • Súhrnom informácií : Môžeme zhŕňať a využívať isté informácie (napr. môžeme zhromaždiť informácie na to, aby sme vypočítali percento našich užívateľov, ktorí majú konkrétnu telefónnu predvoľbu).

  Nezabudnite prosím na to, že Ďalšie informácie môžeme používať a zverejňovať na akékoľvek účely, okrem prípadov, kedy to nepovoľujú platné zákony. Ak musíme s Ďalšími informáciami podľa zákona zaobchádzať ako s Osobnými informáciami, potom okrem použitia uvedeného v časti “Ďalšie informácie, ktoré zbierame”, môžeme Ďalšie informácie používať a zverejňovať na všetky účely, na ktoré používame a zverejňujeme Osobné informácie.

Tieto Pravidlá ochrany súkromia sa nezaoberajú súkromím, informáciami ani inými postupmi akýchkoľvek tretích strán, a my nie sme za ne zodpovední, vrátane všetkých tretích strán prevádzkujúcich akúkoľvek stránku alebo službu, na ktoré sú Elektronické služby AIG prepojené. Uvedenie linku na Elektronických službách AIG neznamená, že by sme my alebo spoločnosti z našej skupiny schválili danú stránku alebo službu, na ktorú sa link odkazuje.

Prosím vezmite na vedomie, že nie sme zodpovední za získavanie, použitie a oznámenie všeobecných pravidiel a praktík (vrátane praktík týkajúcich sa bezpečnosti informácií) iných organizácií, ako sú Facebook®, Twitter®, Apple®, Google®, Microsoft®, RIM/Blackberry® alebo akýchkoľvek iných vývojcov aplikácií, poskytovateľov aplikácií, poskytovateľov platforiem sociálnych médií, poskytovateľov operačných systémov, poskytovateľov bezdrôtových služieb alebo výrobcov elektronických zariadení, vrátane akýchkoľvek Osobných informácií, ktoré oznámite iným organizáciám prostredníctvom alebo v súvislosti s Elektronickými službami AIG.

Elektronické služby AIG nie sú určené pre osoby mladšie ako osemnásť (18) rokov. Žiadame, aby tieto osoby neposkytovali Osobné informácie prostredníctvom Elektronických služieb AIG.

Pravidelne kontrolujeme tieto Pravidlá ochrany súkromia a vyhradzujeme si právo kedykoľvek vykonávať zmeny, aby sme tak zohľadnili zmeny našich obchodných a právnych požiadaviek. Aktualizácie umiestnime na našu webovú stránku.

Práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov sú upravené najmä v § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V zmysle citovaného ustanovenia zákona má dotknutá osoba najmä právo vyžadovať informácie o spracúvaní jej osobných údajov, zoznam osobných údajov, informácie o zdroji z ktorého boli osobné údaje získané, tiež právo vyžadovať opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania ako aj ďalšie práva podľa § 28 zákona o ochrane osobných údajov.