Zásady ochrany osobných údajov

Súhrn:

Toto sú naše hlavné zásady ochrany osobných údajov a ich úlohou je vysvetliť, ako používame osobné údaje, ktoré zbierame o jednotlivých osobách.

Osobné údaje sú údaje o vás a iných osobách.

Predtým, ako nám poskytnete osobné údaje o niekom inom, povedzte tejto osobe o týchto zásadách ochrany osobných údajov a (ak je to možné) získajte povolenie na poskytnutie jej osobných údajov našej spoločnosti.

Podrobný opis:

Slová osobné údaje používame na opísanie informácií o vás a iných osobách (napríklad o vašom partnerovi/partnerke a iných členoch vašej rodiny), podľa ktorých je možné vás identifikovať. 

Naším cieľom je zodpovedne a bezpečne zaobchádzať s osobnými údajmi, pritom vyvážiť výhody takých činností, ako je výskum a analýza údajov, aby sme zlepšili naše produkty a poskytovanie služieb, s našimi ďalšími záväzkami vrátane spravodlivosti, transparentnosti a nediskriminácie.  

Toto sú naše hlavné zásady ochrany osobných údajov, ktorých úlohou je vysvetliť, ako používame osobné údaje, ktoré zbierame v súvislosti s našimi obchodnými činnosťami. 

Pre prípady, kde je to užitočné, sa tieto zásady ochrany osobných údajov doplnia ďalšími oznámeniami o ochrane osobných údajov prispôsobenými nášmu špecifickému vzájomnému vzťahu, aby sme vám poskytli úplný obraz o tom, ako zhromažďujeme a používame vaše osobné údaje.

Osobné informácie sa získavajú z rôznych zdrojov vrátane týchto:

 • formuláre žiadostí, návrhov a žiadostí o náhradu škody a iné formuláre,
 • telefonické hovory, e-maily, stretnutia a iné komunikácie,
 • poskytovatelia služieb, sprostredkovatelia a zástupcovia, vyšetrovatelia poistných udalostí, svedkovia, zdravotnícki pracovníci, orgány vydávajúce vodičské a automobilové preukazy, agentúry úverových referencií, váš zamestnávateľ a iné tretie strany,
 • táto internetová stránka (ďalej len stránka),
 • softvérové aplikácie, ktoré sme sprístupnili v počítačoch, smartfónoch a iných mobilných zariadeniach (ďalej len aplikácie), a
 • naše stránky sociálnych médií, ďalší obsah, nástroje a aplikácie sociálnych médií, (ďalej len náš obsah sociálnych médií).

V týchto zásadách ochrany osobných údajov označujeme stránku, aplikácie a obsah sociálnych médií spoločne ako na AIG Digital Services.

Pokiaľ sa neuvádza inak, AIG Digital Services nie sú určené pre osoby mladšie ako osemnásť (18) rokov, a žiadame, aby ste v prípade, ak máte menej ako osemnásť (18) rokov, neposkytovali prostredníctvom AIG Digital Services žiadne osobné údaje.

Osobné údaje nám môžete poskytnúť priamo alebo prostredníctvom tretej strany.  Poistník môže napríklad o vás poskytnúť osobné údaje, aby ste mohli využívať svoje poistenie.

Poznámka:

Pred poskytnutím osobných údajov o inej osobe musíte (pokiaľ sa nedohodneme inak): (a) informovať túto osobu o obsahu týchto zásad ochrany osobných údajov a všetkých ostatných príslušných oznámení o ochrane osobných údajov, ktoré sme vám poskytli; a (b) získať jej povolenie (ak je to možné), že nám môžete sprístupniť jej osobné údaje v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov a inými príslušnými oznámeniami o ochrane osobných údajov.

Súhrn:

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme a uchovávame, závisia od nášho vzájomného vzťahu.

Vždy medzi ne budú patriť informácie súvisiace s:

 • kontaktnými údajmi,
 • identifikáciou,
 • správou poistnej zmluvy alebo poistnej udalosti (čo môže zahŕňať lekárske alebo zdravotné informácie),
 • financiami a bankovníctvom,
 • marketingovými preferenciami.
 • Používanie AIG Digital Services.

Podrobný opis:

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme a uchovávame o vás a iných osobách, sa budú líšiť v závislosti od nášho vzťahu, týka sa to aj typu našej vzájomnej komunikácie a poskytovaných produktov a služieb. Rôzne typy osobných údajov sa budú uchovávať, ak ste držiteľom poistnej zmluvy alebo žiadateľom o poistné plnenie, alebo ste požiadali o naše služby, pri porovnaní s prípadom, keď budete využívať poistné krytie podľa poistnej zmluvy uzavretej iným poistníkom (napríklad ste poistení na základe firemnej poistnej zmluvy, ktorú uzatvorí váš zamestnávateľ).

Podobne budeme uchovávať rôzne osobné údaje, ak ste komerčný poisťovací maklér alebo poverený zástupca, svedok alebo iná osoba, s ktorou máme vzťah.

Keďže pôsobíme v oblasti poskytovania poistenia, vybavovania poistných udalostí, asistenčných a súvisiacich služieb, osobné údaje, ktoré uchovávame a spracovávame v závislosti od nášho vzťahu, zahŕňajú:

Typ osobných údajov

Príklady

 

1.     Kontaktné údaje

Meno, adresu, e-mail a telefónne číslo

2.     Všeobecné informácie

Pohlavie, rodinný stav, dátum a miesto narodenia a fyzické charakteristiky (primerané okolnostiam)

3.     Informácie o vzdelaní a zamestnaní

Získané vzdelanie, údaje o zamestnávateľovi a prax v zamestnaní, zručnosti a skúsenosti, odborné oprávnenia, členstvo a príslušnosť v organizáciách

4.     Informácie o poistení a poistnej udalosti

Čísla poistnej zmluvy a poistnej udalosti, vzťah k poistencovi, poistenému, žiadateľovi o poistné plnenie alebo inej príslušnej osobe, dátum a príčina škody na majetku, straty alebo krádeže, zranenia, zdravotného postihnutia alebo smrti, záznamy o činnosti (napríklad záznamy o vedení vozidla) a iné informácie týkajúce sa vydania poistnej zmluvy a hodnotenia poistnej udalosti a jej likvidácie. V prípade poistenia zodpovednosti medzi ne budú patriť podrobnosti o spore, poistnej udalosti alebo konaní, ktoré sa vás týka.

5.     Štátne a iné oficiálne identifikačné čísla

Číslo sociálneho zabezpečenia alebo poistenia, daňové identifikačné číslo, číslo pasu, číslo vodičského preukazu, alebo iné štátom vydané identifikačné číslo 

6.     Finančné údaje a údaje o účte

Číslo platobnej karty (kreditnej alebo debetnej karty), číslo bankového účtu alebo iné číslo finančného účtu a údaje o účte, história úverov, informácie o úvere a úverové skóre, aktíva, príjmy a iné finančné informácie, informácie o prihlasovaní do účtu a heslá pre prístup k poistnej zmluve, poistnej udalosti a iným účtom a k AIG Digital Services

7.     Zdravotný stav

Súčasný alebo predchádzajúci fyzický, duševný alebo zdravotný stav, informácie o zranení alebo zdravotnom postihnutí, lekárske diagnózy, vykonané lekárske procedúry a poskytnuté ošetrenie, osobné zvyky (napríklad fajčenie alebo konzumácia alkoholu), informácie o predpisoch a anamnéze

8.     Iné citlivé informácie

Informácie o náboženskom presvedčení, etnickej príslušnosti, politických názoroch alebo členstve v odboroch (ak sa napríklad žiadosť o poistenie predloží prostredníctvom obchodného partnera tretej strany, ktorý je odbornou, obchodnou, náboženskou, spoločenskou alebo politickou organizáciou), sexuálnom živote a orientácii alebo genetické či biometrické informácie

Môžeme získať informácie o záznamoch v trestných registroch alebo minulých občianskoprávnych sporoch (napríklad na prevenciu, odhaľovanie a vyšetrovanie podvodov)

Informácie, ktoré nám poskytnete dobrovoľne (napríklad preferencie vyjadrené v súvislosti s lekárskym ošetrením založené na náboženskom presvedčení) (ak sú zhromaždené v súlade s platnou legislatívou)

9.     Telefonické záznamy

Záznamy o telefonických hovoroch s našimi zástupcami a telefónnymi (call) centrami

10.  Fotografie a video záznamy 

Zobrazenia (vrátane fotografií a obrázkov) alebo videozáznamy vytvorené v súvislosti s našimi poisťovacími alebo inými obchodnými činnosťami vrátane takých, ktoré sú vytvorené na účely hodnotenia poistných udalostí, ich správy a likvidácie, sporov ohľadne poistných udalostí alebo na iné relevantné účely, ako to umožňuje zákon, ako aj záznamy CCTV zachytené zariadeniami v našich priestoroch

11.  Informácie na odhaľovanie, vyšetrovanie alebo predchádzanie trestnej činnosti vrátane podvodov a prania špinavých peňazí

Poisťovatelia bežne zhromažďujú, uchovávajú a ďalej sprístupňujú informácie o svojich predchádzajúcich transakciách s poistencami a žiadateľmi o poistné plnenie s cieľom odhaliť, vyšetriť podvody, pranie špinavých peňazí a iné trestné činy a predchádzať im.

12.  Informácie, ktoré nám umožňujú poskytovať produkty a služby

Umiestnenie a identifikácia poisteného majetku (napríklad adresa nehnuteľnosti, poznávacia značka vozidla alebo identifikačné číslo), cestovné plány, vekové kategórie osôb, ktoré majú byť poistené, podrobnosti o rizikách, ktoré sa majú poistiť, predchádzajúce nehody alebo straty a príčina strát, štatút splnomocnenca spoločnosti alebo riaditeľa alebo partnera či iného vlastníckeho alebo manažérskeho záujmu v organizácii, informácie o minulých sporoch, občianskych alebo trestných konaniach alebo oficiálnom vyšetrovaní, ktoré sa vás týkajú, a informácie o inom uzatvorenom poistení

13.  Marketingové preferencie, marketingové aktivity a spätná väzba od zákazníkov

Marketingové preferencie, informácie týkajúce sa súťaží, lotérií alebo iných propagačných akcií alebo odpovede v dobrovoľných prieskumoch spokojnosti zákazníkov

Na zlepšenie marketingovej komunikácie môžeme zhromažďovať informácie o interakcii a reakciách na našu marketingovú komunikáciu a odpovediach na ne

14.  Informácie o internetových činnostiach

Vaše osobné údaje získavame, keď používate AIG Digital Services; môžu zahŕňať identifikátor vášho účtu v sociálnych médiách a obrázok profilu, vašu IP adresu a ďalšie internetové identifikátory (v rozsahu, v akom ide o osobné údaje) a iné osobné údaje, ktoré nám poskytnete pomocou internetu

Ak sa rozhodnete prepojiť svoj účet pre sociálne médiá, ktoré poskytol iný poskytovateľ služieb sociálnych médií, k svojmu účtu na niektorej zo stránok AIG Digital Services, osobné údaje z vášho účtu iných sociálnych médií sa môžu spoločne používať v našich službách, môže to zahŕňať osobné údaje, ktoré sú súčasťou vášho profilu v účte sociálnych médií, alebo profilov vašich priateľov a ďalších prepojených osôb

15.  Doplňujúce informácie z iných zdrojov

My a naši poskytovatelia služieb môžeme doplniť osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, informáciami získanými z iných zdrojov (napríklad verejne dostupnými informáciami z internetových služieb sociálnych médií a iných zdrojov informácií, zdrojov obchodných informácií tretích strán a informáciami od spoločností našej skupiny a obchodných partnerov). Všetky takéto doplňujúce informácie použijeme v súlade s platnou legislatívou (vrátane získania súhlasu, ak je to potrebné)

Súhrn:

Vaše osobné údaje používame na rôzne účely v závislosti od nášho vzájomného vzťahu. 

Hlavné účely sú tieto:

 • poskytovať poistenie a iné služby a vykonávať súvisiace hodnotenia a rozhodnutia (automatizované aj neautomatizované),
 • spracovať poistné udalosti,
 • komunikovať s vami,
 • získať spätnú väzbu a riešiť reklamácie,
 • odhaľovať, vyšetrovať zločiny a predchádzať im,
 • riadiť, rozvíjať a zlepšovať našu firmu, produkty a služby (vrátane využívania analýzy údajov),
 • propagovať a predávať naše služby.

Podrobný opis:

Osobné údaje používame na vykonávanie našich obchodných aktivít.  Účely, na ktoré používame vaše osobné údaje, sa budú líšiť v závislosti od nášho vzájomného vzťahu vrátane typu našej vzájomnej komunikácie a poskytovaných služieb. Osobné údaje sa použijú na rôzne účely, ak ste poistník, poistený alebo žiadateľ o poistné plnenie na základe poistnej zmluvy, komerčný poisťovací maklér alebo poverený zástupca, svedok alebo iná osoba, s ktorou máme vzťah.

Hlavné účely, na ktoré používame osobné informácie, sú: 

A. Komunikovať s vami a inými osobami.

B. Posudzovať a prijímať rozhodnutia (automatizovane aj neautomatizovane vrátane vytvárania profilov jednotlivých osôb) o: (i) poskytovaní a podmienkach poistenia a (ii) likvidácii poistných udalostí a poskytovaní asistenčných a iných služieb.

C. Poskytovať poisťovacie služby, uplatňovanie nárokov v rámci poistných udalostí a asistenčné a ďalšie produkty a služby, ktoré ponúkame, vrátane hodnotenia poistných udalostí, administrácie, vyrovnania a riešenia sporov.

D. Hodnotiť vašu spôsobilosť pre platobné plány a spracovať vaše poistné a iné platby.

E. Zlepšiť kvalitu našich produktov a služieb, poskytnúť zamestnancom školenie a zabezpečiť informačnú bezpečnosť (napríklad z týchto dôvodov môžeme zaznamenávať alebo monitorovať telefonické hovory).

F. Odhaľovať, vyšetrovať zločiny a predchádzať im vrátane podvodov a prania špinavých peňazí, a analyzovať a riadiť ďalšie obchodné riziká.

G. Vykonávať výskum a analýzu údajov vrátane analýzy našej zákazníckej základne a iných osôb, ktorých osobné údaje zhromažďujeme, kompletný prieskum trhu vrátane prieskumov spokojnosti zákazníkov a posúdenie rizík, ktorým čelíme v našom podnikaní, v súlade s platnou legislatívou (vrátane získania súhlasu, ak sa to vyžaduje).

H. Poskytovať marketingové informácie v súlade s preferenciami, ktoré ste nám uviedli (marketingové informácie môžu byť o produktoch a službách ponúkaných našimi partnermi tretích strán podľa vašich vyjadrených preferencií). V súlade s vašimi preferenciami môžeme vykonávať marketingové činnosti, a to pomocou e-mailov, SMS a iných textových správ, poštou alebo telefonicky.

I. Umožňovať vašu účasť na súťažiach, lotériách a podobných propagačných akciách a spravovať tieto činnosti. Tieto činnosti zahŕňajú dodatočné zmluvné podmienky, ktoré budú obsahovať viac informácií o tom, ako používame a zverejňujeme vaše osobné údaje, ak je užitočné, aby sme vám poskytli úplný obraz o tom, ako zhromažďujeme a používame osobné informácie, preto vám odporúčame, aby ste si ich tiež prečítali.

J. Personalizovať priebeh vášho používania AIG Digital Services alebo návštev stránok tretích strán prezentáciou informácií a reklám prispôsobených vašim preferenciám, vaša identifikácia komukoľvek, komu posielate správy pomocou služby AIG Digital Services a uľahčovanie ich sprístupňovania na sociálnych médiách.

K. Riadiť naše obchodné činnosti a infraštruktúry IT, v súlade s našimi internými zásadami a postupmi vrátane tých, ktoré sa týkajú financií a účtovníctva; účtovania a inkasa; prevádzky systémov IT; hostingu pre dáta a webové stránky; analýzy dát; kontinuity podniku; riadenia záznamov; riadenia dokumentov a tlače; a auditovania.

L. Riadiť sťažnosti, spätnú väzbu a požiadavky a spracovať žiadosti o prístup k údajom alebo opravy alebo uplatňovanie iných práv týkajúcich sa osobných informácií.

M. Plniť požiadavky platnej legislatívy a regulačných povinností (vrátane zákonov a predpisov mimo krajiny vášho trvalého pobytu), napríklad zákonov a predpisov týkajúcich sa boja proti praniu špinavých peňazí, sankcií a boja proti terorizmu; dodržiavať požiadavky právnych procesov a súdne príkazy; a reagovať na požiadavky verejných a štátnych orgánov (vrátane zákonov a predpisov mimo krajiny vášho trvalého pobytu).

N. Zaviesť, presadzovať a obhajovať zákonné práva, aby sa chránili naše obchodné činnosti a činnosti spoločností v našej skupine alebo obchodných partnerov a zabezpečili naše práva, súkromie, bezpečnosť alebo majetok, a práva, súkromie, bezpečnosť alebo majetok spoločností našej skupiny alebo obchodných partnerov, vás alebo iných osôb alebo tretích strán; presadzovať naše zmluvné podmienky; a snažiť sa presadiť dostupné nápravné opatrenia a obmedziť naše škody.  

Tabuľka nižšie je súhrnom typov osobných údajov používaných v prípade potreby v súvislosti s každým hlavným účelom opísaným vyššie. Osobné údaje sa spracujú iba na také účely, kde to povoľuje platná legislatíva.

Súhrn:

Osobné informácie môžeme použiť na odhaľovanie, vyšetrovanie podvodov alebo ich predchádzanie, čo môže zahŕňať poskytovanie osobných údajov iným poisťovateľom a orgánom činným v trestnom konaní.

Podrobný opis:

Zaviazali sme sa odhaľovať a predchádzať podvodom a iným finančným trestným činom.  Tento záväzok berieme veľmi vážne a osobné údaje používame na tento účel viacerými spôsobmi. 

Napríklad, ak je to relevantné pre náš vzájomný vzťah (a dovoľuje to príslušná legislatíva):

 • predkladáme vaše osobné údaje (vrátane podrobných údajov o všetkých nárokoch v rámci poistných udalostí, ktoré uvádzate, napríklad o zraneniach), aby sa zobrazili v registroch poistných udalostí, ktoré spoločne využívajú rôzni poskytovatelia poistenia,
 • pri posudzovaní poistnej udalosti vyhľadávame údaje v registroch predchádzajúcich poistných udalostí, a
 • vaše osobné údaje poskytujeme iným poisťovateľom a orgánom činným v trestnom konaní. 

Ďalšie podrobnosti môžete nájsť v oddiele nižšie „Komu poskytujeme osobné údaje?“  alebo sa na nás obráťte pomocou nižšie uvedených kontaktných údajov (podrobnosti môžete nájsť v oddiele nižšie „Na koho sa obrátiť v súvislosti s osobnými údajmi?“).

Súhrn:

Niekedy používame na rozhodovanie automatizované nástroje (t. j. kde nie je do rozhodovania zapojený človek).

Zvyčajne používame tieto nástroje, keď o vás prijímame priame rozhodnutia (napríklad pri niektorých postupoch pri riešení poistných udalostí a pri lekárskom vyšetrovaní). 

Tam, kde sa to deje, poskytneme vám viac informácií, aby ste pochopili, čoho sa to týka.

Podrobný opis:

Niekedy v rámci našich obchodných činností rozhodnutia o vás prijímajú pomocou automatizovaného počítačového softvéru a systémov. Do týchto rozhodnutí nevstupuje ľudský faktor a softvér a systémy používajú vopred definované logické programovanie a kritériá na rozhodovanie a posúdenie toho, ako budeme vo vašom prípade postupovať v súvislosti s poskytovaním služieb.

Niekedy napríklad používame automatizované rozhodovanie ako súčasť procesu:

 • rozhodovania, či by sa nárok vyplývajúci z poistnej udalosti pri cestovnom poistení mal vyplatiť podľa požiadaviek (ak sú napríklad vopred stanovené kritériá a splnia sa poskytnutím odpovedí, plnenie sa vypláca automaticky bez potreby ďalšieho zásahu človeka), alebo
 • ·         zisťovania známeho už existujúceho zdravotného stavu v súvislosti s naším cestovným poistením a rozhodovaním, či vám môžeme ponúknuť poistenie a za akých podmienok.

Viac informácií v súvislosti s každým automatizovaným rozhodovacím procesom vám poskytneme ešte pred tým alebo v okamihu, keď chceme prijať rozhodnutie týmto spôsobom. Za určitých okolností máte právo, aby sa na vás nevzťahovalo rozhodovanie založené výlučne na automatizovanom spracovaní. Podrobnejšie údaje o tomto práve nájdete v oddiele „Aké sú vaše práva súvisiace s osobnými údajmi?“ nižšie.

Súhrn:

Za zhromažďovanie, uchovávanie a používanie osobných údajov sú zodpovedné spoločnosti skupiny AIG.

Podrobný opis:

Spoločnosti skupiny AIG predstavujú viacero spoločností materskej spoločnosti American International Group, Inc., AIG Europe S.A. (AESA) a pobočky AESA pre jednotlivé krajiny v Európe, Laya Healthcare Limited a AIG Life Limited. 

Každá spoločnosť zo skupiny AIG, ktorá spracúva vaše osobné údaje, je zodpovedná za starostlivosť o tieto údaje v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov, našimi internými štandardmi a postupmi, rovnako s požiadavkami zákona na ochranu osobných údajov.

Váš vzťah s nami určuje, ktoré z našich spoločností v skupine majú prístup k vašim osobným údajom a budú ich spracúvať a ktoré z našich spoločností v skupine budú správcami osobných údajov zodpovednými za vaše osobné údaje. Zoznam kľúčových spoločností skupiny AIG, ktoré sú správcami osobných údajov je k dispozícii tu www.aig.com/datacontrollers. Zvyčajne, ak ste individuálny poistník, tá spoločnosť skupiny AIG, ktorá podpisuje vašu poistnú zmluvu, bude hlavnou spoločnosťou zodpovednou za vaše osobné údaje, ich správca. V závislosti od nášho vzájomného vzťahu vám poskytneme ďalšie informácie v doplňujúcom oznámení o ochrane osobných údajov, ktoré upravíme podľa tohto vzťahu.

Presnejšie informácie o konkrétnej spoločnosti alebo spoločnostiach skupiny AIG, ktoré majú prístup k vašim osobným údajom a sú za ne zodpovedné, (vrátane identity príslušných spoločností AIG, ktoré pôsobia ako správcovia vašich osobných údajov) môžete zistiť tak, že sa na nás obrátite pomocou kontaktných údajov uvedených nižšie (podrobnosti môžete nájsť v oddiele „Na koho sa obrátiť v súvislosti s osobnými údajmi?“ nižšie).

Vaše údaje môžeme poskytovať tretím stranám (podrobnosti môžete nájsť v oddiele „Komu poskytujeme osobné údaje?“ nižšie).  Tieto tretie strany prevezmú podľa zákona o ochrane údajov určité povinnosti, súvisiace so starostlivosťou o osobné údaje, ktoré od nás dostanú.

Súhrn:

Osobné údaje si môžu navzájom vymieňať spoločnosti skupiny AIG a poskytnúť sa môžu aj tretím stranám, medzi ktoré patria aj:

 • iné poisťovacie strany a strany na distribúciu poistenia
 • poskytovatelia služieb 
 • prijímatelia vašich činností pri zdieľaní na sociálnych médiách
 • štátne orgány
 • tretie strany zapojené do právnych konaní.

Podrobný opis:

V súlade s účelmi opísanými vyššie (pozri oddiel „Ako používame osobné údaje?“ vyššie) niekedy potrebujeme poskytnúť vaše osobné údaje tretím stranám (môže to zahŕňať, že tretie strany nám prezradia osobné informácie, alebo my im prezradíme osobné údaje). 

Medzi tieto tretie strany môžu patriť:

Typ tretej strany

 

Príklady

Spoločnosti z našej skupiny  

Patríme do spoločností American International Group, Inc. AIG má skupinu spoločností na celom svete, aj v rámci Európy aj mimo nej (napríklad v USA).  Vaše osobné údaje môžeme poskytovať iným spoločnostiam zo skupiny (okrem iného na účely účtovania).

Zoznam kľúčových spoločností skupiny AIG, ktoré sú správcami osobných údajov, je k dispozícii tu www.aig.com/datacontrollers.

Iné poisťovacie strany a strany na distribúciu poistenia

V prípadoch, keď to povoľuje platná legislatíva, spoločnosť AIG môže poskytovať osobné údaje tretím stranám, napríklad iným poisťovateľom, zaisťovateľom, maklérom poistenia a zaistenia, iným sprostredkovateľom a zástupcom, povereným zástupcom, distribútorom, spriazneným marketingovým partnerom a finančným inštitúciám, obchodníkom s cennými papiermi a iným obchodným partnerom. 

Naši poskytovatelia služieb

Externí poskytovatelia služieb tretích strán, napríklad zdravotnícki pracovníci a odborníci v oblasti bezpečnosti, účtovníci, poistní matematici, audítori, experti, právnici a ďalší odborní poradcovia; poskytovatelia cestovných služieb a zdravotných asistenčných služieb; poskytovatelia služieb call centier; poskytovatelia služieb IT systémov, podporných a hostingových služieb; poskytovatelia služieb v oblasti tlače, reklamy, marketingu a prieskum trhu, ako aj analýzy dát; banky a finančné inštitúcie, ktoré spravujú naše účty; správcovia poistných udalostí tretích strán; poskytovatelia riadenia dokumentov a záznamov; vyšetrovatelia a likvidátori poistných udalostí; stavební konzultanti; inžinieri; kontrolóri; poradcovia poroty; prekladatelia; a iní dodávatelia tretích strán a externí poskytovatelia služieb, ktorí nám pomáhajú pri vykonávaní obchodných činností. 

Prijímatelia vašich činností pri zdieľaní na sociálnych médiách

Ak máte priateľov a iné pripojenia spojené s vaším účtom pre sociálne médiá, môžu ostatní používatelia webových stránok a poskytovateľ vášho účtu pre sociálne médiá získať vaše osobné údaje v súvislosti s vašou činnosťou zdieľania na sociálnych médiách (ak napríklad pripojíte účet pre sociálne médiá, ktorý poskytuje iný poskytovateľ účtov pre sociálne médiá, k vášmu účtu pre AIG Digital Services, alebo sa prihlásite k svojmu účtu pre AIG Digital Services z iného účtu pre sociálne médiá).  Spojením svojho účtu pre AIG Digital Services a vášho iného účtu pre sociálne médiá nás oprávňujete poskytovať informácie poskytovateľovi vášho iného účtu pre sociálne médiá a beriete na vedomie, že používanie osobných údajov, ktoré poskytujeme, sa bude riadiť zásadami ochrany osobných údajov iných poskytovateľov služieb.  Ak nechcete, aby sa vaše osobné údaje poskytovali iným používateľom alebo poskytovateľovi vášho iného účtu pre sociálne siete, nepripojte svoj iný účet pre sociálne médiá s účtom pre AIG Digital a pri používaní AIG Digital Services sa nezúčastňujte na sociálnom zdieľaní.

Vládne orgány a tretie strany zapojené do právnych konaní

Osobné údaje môžeme poskytovať aj: (a) štátnym alebo iným verejným orgánom (okrem iného vrátane komisií pre náhradu škody pracovníkov, súdov, regulačných orgánov, orgánov činných v trestnom konaní, daňových orgánov a agentúr pre vyšetrovanie trestných činov); a b) účastníkom tretích strán v právnych konaniach a ich účtovníkom, audítorom, právnikom a iným poradcom a zástupcom, ak to budeme považovať za potrebné alebo vhodné.

Iné tretie strany

Osobné údaje môžeme poskytovať príjemcom platieb; poskytovateľom pohotovostnej služby (požiarne, policajné a zdravotné pohotovostné služby); maloobchodníkom; zdravotníckym sieťam, organizáciám a poskytovateľom; dopravcom; úverovým kanceláriám; agentúram  úverových referencií; iným osobám zapojeným do incidentu, ktorý je predmetom poistnej udalosti; ako aj kupujúcim a potenciálnym kupujúcim alebo iným účastníkom v rámci prípadnej skutočnej alebo navrhovanej reorganizácie, zlúčenia, predaja, vytvorenia spoločného podniku, postúpenia, prevodu alebo inej transakcie týkajúcej sa celého nášho podniku alebo akejkoľvek jeho časti, majetku, spoločností alebo akcií (t. j. akcií spoločnosti).  

Osobné údaje (vrátane údajov o poranení) sa môžu zaznamenávať v registroch poistných udalostí a využívať spolu s inými poisťovateľmi, pokiaľ to povoľuje zákon. Tieto registre môžeme prehľadávať pri riešení poistných udalostí, aby sme predchádzali podvodom, odhaľovali ich a vyšetrovali. 

Ak poistné plnenie dostávate z poistenia alebo dohody o poskytovaní služieb inej strany uzatvorenej s AIG (napríklad poistenie uzatvorí váš zamestnávateľ), osobné údaje týkajúce sa správy tejto poistnej zmluvy alebo služby sa môžu poskytovať tejto inej strane.

Osobné údaje sa môžu zdieľať aj na vašej nástenke, v chate, na profilových stránkach a blogoch a iných AIG Digital Services, kde môžete umiestňovať informácie a materiály (okrem iného vrátane obsahu sociálnych médií).  Upozorňujeme, že všetky informácie, ktoré umiestnite alebo sprístupníte prostredníctvom týchto služieb, sa stanú verejnými informáciami a môžu byť dostupné pre návštevníkov a používateľov AIG Digital Services a všeobecnú verejnosť.  Vyzývame vás, aby ste pri rozhodovaní o sprístupnení svojich osobných údajov alebo akýchkoľvek iných informácií pri používaní AIG Digital Services boli veľmi opatrní.

Súhrn:

Osobné údaje spracúvame v rámci štátu aj medzinárodne. 

Môže to znamenať aj prenos osobných údajov mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP).

Keď osobné údaje prenášame mimo EHP, na zaistenie ich bezpečnosti prijímame doplňujúce kroky.

Podrobný opis:

Vzhľadom na globálnu povahu našich obchodných činností, na účely uvedené vyššie (pozri oddiel s názvom „Ako používame osobné údaje?“) a v závislosti od povahy nášho vzájomného vzťahu prenesieme osobné údaje stranám nachádzajúcim sa v iných krajinách (vrátane USA, Číny, Mexika, Malajzie, Filipín, Bermúd a ďalších krajín, ktoré majú režimy ochrany údajov iné, ako je to v krajine, v ktorej máte trvalé bydlisko, vrátane krajín, u ktorých Európska komisia zistila, že neposkytujú primeranú ochranu osobných údajov).  

Osobné údaje môžeme napríklad preniesť, aby sme spracovali poistné udalosti pri medzinárodnom cestovnom poistení a poskytli pohotovostné lekárske asistenčné služby, keď ste v zahraničí.  Informácie môžeme preniesť za hranice aj spoločnostiam našej skupiny, poskytovateľom služieb, obchodným partnerom, štátnych alebo verejným orgánom a iným tretím stranám.

Pri realizácii týchto prevodov prijmeme také opatrenia, aby sme zabezpečili, že vaše osobné údaje sa budú primerane chrániť a prenášať podľa požiadaviek zákona na ochranu osobných údajov. 

To zvyčajne zahŕňa použitie dohôd o prenose údajov vo forme schválenej Európskou komisiou a povolené podľa článku 46 všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (General Data Protection Regulation, GDPR) (platného zákona na ochranu osobných údajov). Ak sa neuzatvorila dohoda o prenose dát, môžeme použiť iné mechanizmy uvádzané v GDPR, ktoré zabezpečujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov prenášaných mimo EHP (napríklad rámec štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA alebo akýkoľvek iný rámec, ktorý ho nahrádza).

Ďalšie informácie o týchto prevodoch môžete získať a požiadať o podrobné údaje o bezpečnostných opatreniach, keď sa na nás obrátite pomocou nižšie uvedených kontaktných údajov (pozri „Na koho sa obrátiť v súvislosti s osobnými údajmi?“ nižšie).

Súhrn:

Bezpečnosť informácií je pre nás maximálne dôležitá. 

Zaviedli sme technické a fyzické bezpečnostné opatrenia na udržanie bezpečnosti a zabezpečenie osobných údajov.

Ak sa napriek nášmu úsiliu domnievate, že osobné údaje už nie sú zabezpečené, povedzte nám to, aby sme mohli všetky prípadné bezpečnostné problémy vyriešiť.

Podrobný opis:

Spoločnosť AIG používa primerané technické, fyzické, právne a organizačné opatrenia, ktoré sú v súlade so zákonmi o ochrane údajov, aby sa zabezpečila ochrana osobných údajov. 

Pretože väčšina osobných údajov, ktoré uchovávame, sa ukladá elektronicky, zaviedli sme primerané bezpečnostné opatrenia v oblasti IT, aby sme zabezpečili, že tieto osobné údaje budú bezpečné.  Môžeme napríklad použiť antivírusové ochranné systémy, firewally a technológie na šifrovanie údajov.  V našich zariadeniach máme zavedené postupy na zabezpečenie fyzickej bezpečnosti všetkých záznamov vo vytlačenej podobe.  Pravidelne školíme našich zamestnancov o ochrane údajov a bezpečnosti informácií.

Ak spoločnosť AIG poverí tretiu stranu (vrátane našich poskytovateľov služieb) na zhromažďovanie alebo iné spracovanie osobných údajov v našom mene, túto tretiu stranu starostlivo vyberieme a budeme od nej požadovať, aby chránila ich dôvernosť a bezpečnosť.  

Bohužiaľ žiadny prenos údajov pomocou internetu ani systém na ukladanie dát nebude možný so zárukou 100 % bezpečnosti.  Ak máte dôvod si myslieť, že vaša interakcia s nami už nie je bezpečná (napríklad vtedy, ak máte pocit, že bezpečnosť niektorých osobných údajov, ktoré ste nám poslali, je ohrozená), ihneď nám to oznámte (pozri časť „Na koho sa obrátiť v súvislosti s osobnými údajmi?“ nižšie).

Súhrn:

Aby sme dodržali požiadavky zákona, musíme vám povedať právne odôvodnenie, na ktorom je založené používanie vašich osobných údajov.  Právne odôvodnenie závisí od účelu použitia vašich osobných údajov, ale zvyčajne sa bude považovať za použitie v našom legitímnom záujme alebo bude zahŕňať váš súhlas.

Podrobný opis:

Zákon o ochrane údajov sa snaží zabezpečiť, aby sa osobné údaje používali čestne. 

Aby sme dodržali požiadavky zákona, musíme vám povedať právne odôvodnenie, na ktorom je založené používanie vašich osobných údajov.

Zatiaľ čo zákon poskytuje niekoľko právnych odôvodnení, nižšie uvedená tabuľka opisuje hlavné právne odôvodnenia, ktoré sa vzťahujú na naše účely použitia osobných údajov.

Môžu nás požiadať, aby sme od vás získali osobné údaje a dodržali tak príslušné zákonné požiadavky, a niektoré osobné údaje môžu byť potrebné, aby sme mohli plniť podmienky zmluvy uzatvorenej s vami (alebo niekým iným), prípadne uzavretie zmluvy s vami (alebo niekým iným) pripraviť. Môžeme vás o tom informovať v čase, keď od vás budeme získavať tieto osobné údaje.  Za týchto okolností, ak nám neposkytnete príslušné osobné údaje, pravdepodobne nebudeme môcť poskytnúť vám naše produkty alebo služby.  Ak by ste potrebovali ďalšie informácie, obráťte sa na nás pomocou kontaktných údajov uvedených nižšie (pozri oddiel „Na koho sa obrátiť v súvislosti s osobnými údajmi?“ nižšie).

Citlivé špeciálne kategórie osobných údajov

Pri citlivejších špeciálnych kategórií osobných údajov sa pri používaní bude vychádzať buď z:

 • vášho súhlasu; alebo
 • jedného alebo viacerých ďalších právnych odôvodnení uvedených v tabuľke nižšie a zvyčajne jedného z týchto dvoch dodatočných odôvodnení (k dispozícii však môžu byť prípadné iné právne odôvodnenia):

o    použitie je nevyhnutné na zriadenie, výkon alebo obranu právnych nárokov alebo vždy, keď súdy konajú vo svojej funkcii (keď napríklad súd vydá súdny príkaz požadujúci spracovanie osobných údajov); alebo

o    použitie je nevyhnutné na účely preventívneho alebo pracovného lekárstva, lekárskej diagnostiky alebo poskytovania zdravotnej alebo sociálnej starostlivosti alebo liečby.

Medzi tieto citlivejšie špeciálne kategórie osobných údajov patria osobné údaje odhaľujúce rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie alebo členstvo v odboroch, tiež spracovanie genetických údajov, biometrických údajov na účely jednoznačnej identifikácie fyzickej osoby, údaje týkajúce sa zdravia alebo údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie osoby.

V krajine, na ktorej sídlite, môžu byť k dispozícii aj ďalšie právne odôvodnenia, a môžeme sa na nich občas odvolávať.

Na spracovanie osobných údajov týkajúcich sa odsúdenia a trestných činov sa vzťahujú požiadavky platnej legislatívy.

 

Tam, kde sa pri odôvodnení účelu používania vašich osobných údajov odvolávame na naše legitímne obchodné záujmy alebo legitímne záujmy tretej strany, tieto oprávnené záujmy budú uvedené v dodatočnom oznámení o ochrane osobných údajov (ktoré sa prispôsobí nášmu vzájomnému vzťahu v prípadoch, keď bude užitočné poskytnúť vám úplný obraz o tom, ako zhromažďujeme a používame osobné údaje), ale v každom prípade našim legitímnym záujmom zvyčajne bude:

 • sledovanie našich obchodných činností a cieľov, alebo cieľov tretej strany (napríklad prostredníctvom priameho marketingu),
 • dodržiavanie platných právnych a regulačných povinností a všetkých usmernení, štandardov a kódexov správania (napríklad vykonávaním kontrol podkladov alebo predchádzaním, odhaľovaním alebo vyšetrovaním podvodov alebo prania špinavých peňazí iným spôsobom),
 • zlepšovanie a rozvoj našich obchodných činností a ponúkaných služieb, alebo činností a služieb tretej strany,
 • ochrana nášho podniku, akcionárov, zamestnancov a zákazníkov alebo tretích strán (napríklad zabezpečenie bezpečnosti sietí IT a informácií, vymáhanie plnenia vrátane vymáhania pohľadávok), a
 • analýza konkurencie na trhu našich služieb (napríklad vykonávaním výskumu vrátane prieskumu trhu).

Možno bude potrebné, aby sme zhromažďovali, používali a zverejňovali osobné údaje v súvislosti so záležitosťami v dôležitom verejnom záujme, napríklad pri dodržiavaní našich povinností vyplývajúcich zo zákonov a nariadení o boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a iných zákonov a nariadení zameraných na prevenciu finančnej trestnej činnosti.  V týchto prípadoch je zákonným odôvodnením nášho používania osobných údajov to, že použitie je nevyhnutné pre záležitosti vo verejnom záujme. V závislosti od okolností sa môžu uplatniť aj dodatočné odôvodnenia.

Súhrn:

Na vašu ochranu, ochranu našej firmy a tretích strán môžeme zaznamenať hovory a sledovať našu vzájomnú komunikáciu.

Podrobný opis:

Môžeme zaznamenávať telefonické rozhovory s vami, aby sme mohli:

 • zlepšovať štandard služby, ktorú poskytujeme, pomocou spätnej väzby a školení zamestnancov,
 • riešiť požiadavky, pripomienky alebo sťažnosti,
 • odhaľovať, vyšetrovať zločiny a predchádzať im vrátane podvodov a prania špinavých peňazí, a analyzovať a riadiť ďalšie obchodné riziká, a
 • plniť naše zákonné a regulačné požiadavky.

Okrem toho monitorujeme našu vzájomnú elektronickú komunikáciu (napríklad e-maily), aby sme chránili vás, našu firmu a infraštruktúru IT, ako aj tretie strany vrátane:

 • identifikácie a riešenia nevhodnej komunikácie, a
 • vyhľadávania a odstránenia všetkých vírusov alebo iného škodlivého softvéru a riešenia všetkých ďalších problémov s bezpečnosťou informácií.


Súhrn:

Vaše osobné údaje budeme uchovávať len tak dlho, ako je to nevyhnutné na účely, na ktoré sme ich zhromaždili, a aby sa dodržiavali požiadavky platnej legislatívy. 

V závislosti od nášho vzájomného vzťahu môžeme uchovávať vaše osobné údaje aj niekoľko rokov po skončení nášho vzťahu.

Podrobný opis:

Vaše osobné údaje budeme uchovávať tak dlho, ako je to nevyhnutné na účely, na ktoré sme ich zhromaždili.  Presná dĺžka uchovávania bude závisieť od účelu, na ktorý vaše údaje uchovávame.  Navyše, pretože sme regulovanou inštitúciou pre finančné služby, existujú zákony a predpisy, ktoré pre nás platia a stanovujú minimálne lehoty na uchovávanie osobných údajov. V prípade potreby vám poskytneme ďalšie informácie, ktoré vám poskytnú úplný obraz o tom, ako zhromažďujeme a používame vaše osobné údaje.

Napríklad:

 • ak osobné údaje uchovávame preto, aby sme splnili svoje zákonné alebo regulačné povinnosti, tieto údaje budeme uchovávať najmenej tak dlho, ako je potrebné na splnenie tejto povinnosti.
 • Ak osobné údaje uchovávame preto, aby sme poskytli produkt alebo službu (napríklad poistenie alebo vybavovanie poistných udalostí), budeme tieto informácie uchovávať aspoň tak dlho, kým  tento produkt alebo službu neposkytneme, a niekoľko rokov po uplynutí platnosti tejto poistnej zmluvy alebo likvidácie prípadnej poistnej udalosti. 

Tento počet rokov sa líši v závislosti od povahy poskytovaného produktu alebo služby – napríklad v prípade určitých poistných zmlúv môže byť potrebné uchovávať osobné údaje niekoľko rokov po uplynutí platnosti tohto poistenia.   Okrem iných dôvodov budeme informácie uchovávať a preto, aby sme odpovedali na prípadné požiadavky alebo pripomienky, ktoré sa môžu neskôr predložiť vzhľadom na poistenie alebo vybavovanie poistnej udalosti.  Retenčné obdobie je zvyčajne 7 rokov.


Ak potrebujete ďalšie informácie o období, počas ktorého uchovávame vaše osobné údaje, obráťte sa na nás prostredníctvom kontaktných údajov uvedených nižšie (pozri oddiel „Na koho sa obrátiť v súvislosti s osobnými údajmi?“ nižšie).

Súhrn:

Kedykoľvek môžete svoje marketingové preferencie zmeniť.   Ak budete chcieť ukončiť prijímanie našich marketingových informácií, obráťte sa na nás:

AIG Europe SA, 35D Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg.

Podrobný opis:

Pravidelne vám poskytneme príležitosť, aby ste nám oznámili svoje marketingové preferencie, použijeme na to aj naše oznámenia.

Ak nám chcete povedať svoje marketingové preferencie alebo v prípade potreby zmeniť svoje preferencie, môžete sa na nás obrátiť e-mailom na adrese: dataprotectionofficer.sk@aig.com alebo písomne na adresu: AIG Europe SA, 35D Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg.

Okrem toho sa môžete aj odhlásiť od prijímania marketingových správ, a to takto:

 • Prijímanie našich e-mailových správ a textových správ:  ak už nechcete od spoločnosti AIG dostávať marketingové e-maily alebo textové správy, môžete zrušiť prijímanie týchto správ súvisiacich s marketingom kliknutím na odkaz „odhlásiť“, ktorý sa nachádza v každej e-mailovej správe, podľa pokynov na zastavenie doručovania v textovej správe, alebo sa na nás obráťte pomocou adries uvedených vyššie. 
 • Prijímanie našich telefónnych oznámení a poštových zásielok:  ak už nechcete od AIG dostávať marketingové oznámenia prostredníctvom telefonických správ alebo poštových zásielok, môžete sa od týchto marketingových oznámení odhlásiť tak, že sa na nás obrátite pomocou adries uvedených vyššie.  Môžete sa tiež obrátiť na register „Nevolať“ vo vašej krajine, aby ste sa všeobecne odhlásili od telefonického prijímania marketingových oznámení, hoci vás naďalej môžeme kontaktovať, aj v prípade, ak ste uvedení v zozname tohto registra, ale dali ste nám na to súhlas.
 • Poskytovanie vašich osobných údajov spoločnostiam našej skupiny na ich marketingové účely:  s vaším súhlasom môžeme vaše osobné údaje poskytovať spoločnostiam našej skupiny na ich vlastné marketingové účely.  Ak zmeníte názor, môžete toto poskytovanie zrušiť tak, že sa na nás obrátite pomocou adries uvedených vyššie. 
 • Poskytovanie vašich osobných údajov vybraným partnerom tretích strán na ich vlastné marketingové účely:  s vaším súhlasom môžeme vaše osobné údaje poskytovať našim partnerom tretích strán na ich vlastné marketingové účely. Ak zmeníte názor, môžete toto poskytovanie zrušiť tak, že sa na nás obrátite pomocou adries uvedených vyššie.

Naším cieľom je postupovať v súlade s vašou požiadavkou o zrušenie v primeranej lehote a v každom prípade v lehote stanovenej zákonom.  Upozorňujeme, že ak sa odhlásite, ako sme opísali vyššie, nebudeme môcť odstrániť vaše osobné údaje z databáz tretích strán, ktorým sme už vaše osobné údaje poskytli (t. j. tých, ktorým sme už poskytli vaše osobné údaje do dňa, keď sme reagovali na vašu žiadosť o zrušenie).  

Upozorňujeme tiež, že ak sa odhlásite od prijímania našich marketingových oznámení, stále vám môžeme posielať iné dôležité oznámenia o službách a administratíve týkajúcej sa služieb, ktoré vám poskytujeme, a od týchto oznámení o službách a administratívnych správ sa nemôžete odhlásiť.

Súhrn:

Osoby v Európskom hospodárskom priestore (EHP) majú v súvislosti s osobnými údajmi viacero práv. Tieto práva sa môžu uplatňovať len za určitých okolností a vzťahujú sa na ne určité výnimky.  Tieto práva zahŕňajú právo požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o vás uchovávame.

Ak si želáte uplatniť tieto práva, obráťte sa na nás pomocou kontaktných údajov uvedených nižšie (pozri oddiel „Na koho sa obrátiť v súvislosti s osobnými údajmi?“ nižšie).

Podrobný opis:

Ďalej uvádzame súhrn práv na ochranu údajov, ktoré sú k dispozícii osobám v Európskom hospodárskom priestore (EHP) v súvislosti s osobnými údajmi. Tieto práva sa môžu uplatňovať len za určitých okolností a vzťahujú sa na ne určité právne výnimky.

Ak si želáte uplatniť tieto práva, obráťte sa na nás pomocou kontaktných údajov uvedených nižšie (pozri oddiel „Na koho sa obrátiť v súvislosti s osobnými údajmi?“ nižšie).

Opis

Kedy sa uplatňuje toto právo?

Právo na prístup k osobným údajom

 

Máte právo dostať o kópiu osobných údajov, ktoré o vás uchovávame, a informácie o tom, ako ich používame.

 

Toto právo platí vždy, keď uchovávame vaše osobné údaje (okrem určitých výnimiek).   

Právo na opravu osobných údajov

 

Máte právo nás požiadať o opravu osobných údajov, ktoré o vás uchovávame, pokiaľ sú nesprávne alebo neúplné.

Toto právo platí vždy, keď uchovávame vaše osobné údaje (okrem určitých výnimiek).

Právo na vymazanie osobných údajov

 

Toto právo sa v niektorých krajinách označuje ako „právo na zabudnutie“.  Toto právo vás oprávňuje požiadať, aby sa osobné údaje, ktoré o vás uchovávame, odstránili z našich systémov alebo záznamov.  Toto právo však platí len za určitých okolností.

Medzi príklady, keď toto právo platí pre osobné údaje, ktoré uchovávame, patria (okrem určitých výnimiek) tieto situácie:

 • keď už tieto osobné údaje nepotrebujeme na účely, na ktoré sme si zhromaždili,
 • ak zrušíte súhlas s používaním vašich údajov a žiadne ďalšie právne odôvodnenie neumožní, aby sme vaše údaje mohli naďalej používať,
 • ak namietate proti spôsobu, akým používame vaše údaje a nemáme žiadne dôvody na prekonanie týchto námietok a aby sme ich naďalej používali,
 • ak sme vaše osobné údaje použili neoprávnene, a
 • ak sa osobné údaje musia vymazať z dôvodu povinnosti vyplývajúcej zo zákona.

Právo obmedziť spracovávanie osobných údajov

 

Máte právo požadovať, aby sme pozastavili používanie vašich osobných údajov.  Toto právo však platí len za určitých okolností.

 

V prípade, že pozastavíme používanie vašich osobných údajov, budeme naďalej môcť vaše osobné údaje ukladať, ale každé iné použitie týchto údajov počas pozastavenia používania bude vyžadovať váš súhlas, s určitými výnimkami.

 

Toto svoje právo môžete uplatniť, ak:

 • si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás uchovávame, nie sú presné, ale platí to iba na čas, ktorý nám umožní posúdiť, či vaše osobné údaje sú skutočne nepresné,
 • spracovanie je protiprávne a vy sa staviate proti vymazaniu vašich osobných údajov a žiadate namiesto toho o obmedzenie ich používania,
 • osobné údaje už nepotrebujeme na účely, na ktoré sme ich doteraz používali, ale tieto osobné údaje sa požadujú v súvislosti s právnymi nárokmi, alebo
 • namietali ste proti spracovaniu osobných údajov a zvažujeme, či naše dôvody na spracovanie sú zásadnejšie ako vaša námietka.

 

Právo na prenosnosť údajov

 

Toto právo vám povoľuje získať osobné údaje vo formáte, ktorý umožňuje preniesť tieto osobné údaje do inej organizácie.  Toto právo však platí len za určitých okolností.

 

Ak je to technicky možné, môžete mať právo na prenos vašich osobných údajov priamo do tejto druhej organizácie.

Vaše právo platí len:

 

 • pre osobné údaje, ktoré ste nám poskytli,

 

 • tam, kde sme odôvodnili používanie vašich osobných údajov na základe:

o    vášho súhlasu, alebo

o    nášho plnenia zmluvy uzatvorenej s vami, a

 

 • ak používame vaše osobné údaje prostredníctvom elektronických prostriedkov.

 

Právo namietať proti spracovávaniu osobných údajov

 

Máte právo za určitých okolností namietať proti používaniu vašich osobných údajov.

 

 

 

 

 

 

 

Môžete namietať proti používaniu vašich osobných údajov, ak máte dôvody súvisiace s vašou konkrétnou situáciou a právne odôvodnenie, z ktorého vychádzame pri používaní vašich osobných údajov, predstavujú naše oprávnené záujmy (alebo záujmy tretej strany).

 

Aj napriek vašej námietke však môžeme naďalej používať vaše osobné údaje v prípade, ak na to existujú presvedčivé zákonné dôvody, alebo ich potrebujeme použiť v súvislosti s akýmikoľvek právnymi nárokmi. 

 

Toto právo je iné, pokiaľ sa týka priameho marketingu a ako môžete uplatniť svoje právo na zrušenie priameho marketingu si môžete prečítať v oddiele „Ako nám môžete povedať o svojich marketingových preferenciách?“ týchto zásad ochrany osobných údajov.

 

 

Môžete tiež kedykoľvek namietať proti používaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu (a to aj vtedy, ak vykonávame profilovanie súvisiace s priamym marketingom).

 

Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním a vytváraním profilu

 

Máte právo, aby sa na vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracovaní (bez účasti človeka), ak má toto rozhodnutie právny účinok alebo vás inak významne ovplyvňuje. Toto právo však platí len za určitých okolností.

 

 

Toto právo neplatí, ak:

 

 • musíme urobiť automatizované rozhodnutie, aby sme mohli s vami uzavrieť zmluvu,
 • zo zákona sme oprávnení prijímať automatizované rozhodnutie, alebo
 • poskytli ste svoj výslovný súhlas s tým, že toto rozhodnutie bude prijaté týmto spôsobom použitím vašich osobných údajov.

 

Právo zrušiť súhlas so spracovávaním osobných údajov

 

V prípadoch, kde sme vychádzali z vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov, máte právo tento súhlas zrušiť.

 

Toto právo platí iba pre spracovanie osobných údajov na základe vášho súhlasu. 

Právo podať sťažnosť príslušnému orgánu na ochranu údajov

 

Ak si myslíte, že sme vaše osobné údaje spracovali spôsobom, ktorý nie je v súlade so zákonom na ochranu údajov, môžete podať sťažnosť regulačnému orgánu na ochranu údajov.  Ak žijete alebo pracujete v členskom štáte EHP, môžete sa sťažovať u regulátora v tomto štáte.

 

Toto právo platí vždy.

Právo poskytnúť pokyny týkajúce sa riadenia vašich osobných údajov po vašej smrti (len vtedy, ak takéto právo podľa platnej legislatívy platí)

 

Môžete mať právo informovať nás o pokynoch, ako máme riadiť osobné údaje, ktoré o vás uchovávame, po vašej smrti.

Toto právo je platné vždy, keď uchovávame vaše osobné údaje (len vtedy, ak takéto právo podľa platnej legislatívy platí).

Súhrn:

Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa spôsobu použitia vašich osobných údajov, môžete sa na nás obrátiť e-mailom alebo poštou.

Podrobný opis:

Ak máte akékoľvek otázky, pripomienky alebo sťažnosti týkajúce sa spôsobu použitia vašich osobných údajov, môžete sa na nás obrátiť e-mailom alebo poštou na adresách uvedených nižšie. 

e-mail: dataprotectionofficer.sk@aig.com

Poštová adresa: AIG Europe SA, 35D Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg.

Súhrn:

Okrem osobných údajov môžeme zhromažďovať iné údaje o tom, ako používate AIG Digital Services, a zariadeniach, ktoré používate na komunikáciu s nami, podľa ktorých nie je možné vás identifikovať, medzi ktoré patria:

 • informácie o internetovom prehliadači a elektronickom zariadení,
 • údaje o používaných aplikáciách,
 • informácie zhromaždené prostredníctvom súborov cookie, pixlových značiek („pixel tags“) a iných technológií,
 • demografické údaje, a
 • agregované údaje.

Podrobný opis:

Údaje o používateľovi a zariadení, ktoré sa zhromažďujú, keď používate AIG Digital Services. Tieto informácie nemôžu slúžiť na odhalenie vašej konkrétnej totožnosti, a preto nemusia byť osobnými údajmi, ktoré sa používajú podľa opisu v predchádzajúcich častiach týchto zásad ochrany osobných údajov.

Príkladmi týchto údajov o používateľovi a zariadení sú: 

 • informácie o internetovom prehliadači a elektronickom zariadení,
 • údaje o používaných aplikáciách,
 • informácie zhromaždené prostredníctvom súborov cookie, webových majákov („pixel tags“) a iných technológií,
 • demografické údaje, a
 • údaje zoskupené tak, že nie je možné ich prepojiť s konkrétnou osobou, sú známe ako agregované údaje.   

Keď používate AIG Digital Services, my a naši poskytovatelia služieb tretích strán môžeme zhromažďovať dáta o používateľov a zariadeniach rôznymi spôsobmi, napríklad:

Spôsob zhromažďovania údajov

 

Príklady

Prostredníctvom vášho internetového prehliadača a elektronického zariadenia

Niektoré informácie zhromažďuje väčšina webových stránok alebo sa ukladajú automaticky prostredníctvom vášho elektronického zariadenia, je to napríklad vaša IP adresa (t. j. adresa vášho počítača na internete), rozlíšenie obrazovky, typ operačného systému (Windows alebo Mac) a jeho verzia, typ internetového prehliadača a jeho verzia, výrobca elektronického zariadenia a jeho model, jazyk, čas návštevy, navštívené stránky a názov a verzia AIG Digital Services (napríklad ako aplikácia), ktoré používate. Tieto informácie používame na to, aby sme zabezpečili správne fungovanie AIG Digital Services.

Prostredníctvom vášho používania aplikácie

Keď si stiahnete a použijete aplikáciu, my a naši poskytovatelia služieb môžeme sledovať a zhromažďovať údaje o používaní tejto aplikácie na základe čísla vášho zariadenia, napríklad dátum a čas, keď aplikácia na vašom elektronickom zariadení vstupuje na naše servery, a aké informácie a súbory sa stiahli do aplikácie.

Používanie programov cookie a internetového sledovania

Môžeme používať súbory cookie a ďalšie nástroje na sledovanie pomocou internetu (s vaším súhlasom, ak to vyžaduje platná legislatíva).

Súbory cookie sú informácie uložené priamo na zariadení, ktoré používate. Súbory cookie nám umožňujú rozpoznať vaše zariadenie a získavať informácie, napríklad typ internetového prehliadača, čas strávený používaním AIG Digital Services, navštívené stránky, jazykové preferencie a príslušné stránky pre krajinu. Tieto informácie môžeme používať na bezpečnostné účely, uľahčenie navigácie, efektívnejšie zobrazovanie informácií a personalizáciu priebehu vašich návštev pri používaní AIG Digital Services. Okrem toho môžeme tieto informácie použiť na zhromažďovanie štatistických údajov o používaní AIG Digital Services, aby sme pochopili, ako sa používajú, neustále zlepšovali ich dizajn a funkčnosť, pomáhajú nám aj s riešením súvisiach otázok. Súbory cookie nám tiež umožňujú, aby sme vám predstavili reklamy alebo ponuky, ktoré vás s najväčšou pravdepodobnosťou oslovia. Súbory cookie môžeme tiež používať na sledovanie vašich odpovedí na naše reklamy a súbory cookie alebo iné súbory môžeme použiť aj na sledovanie používania iných webových stránok.

Môžete odmietnuť prijímanie súborov cookie, ktoré používame, a to úpravou nastavení prehliadača. Ak však súbory cookie nebudete prijímať, môžu sa pri používaní tejto stránky a niektorých produktov pomocou internetu vyskytnúť určité nepríjemnosti.  Nereagujeme na prehliadač, v súčasnosti nesledujeme signál. 

Tretie strany môžu zhromažďovať informácie o vašom používaní AIG Digital Services a vašom používaní iných webových stránok alebo iných internetových služieb. 

Viac podrobných informácií o súboroch cookie, ktoré používame na našej stránke, nájdete nižšie.

Používame pixlové značky („pixel tags“), čisté súbory GIF a iné technológie

S vaším súhlasom (ak to vyžaduje platná legislatíva) môžeme používať pixlové značky, webové majáky, čisté súbory GIF a iné podobné technológie.

Môžu sa používať v spojení s niektorými AIG Digital Services a e-mailovými správami vo formáte HTML, okrem iného sledujú akcie používateľov AIG Digital Services a prijímateľov e-mailov, merajú úspešnosť našich marketingových kampaní a vytvárajú štatistiky o používaní AIG Digital Services a miere reakcie.

Môžeme použiť poskytovateľov reklamných služieb založených na záujmoch, aby prispôsobili, zacielili, ponúkali a podávali správy o reklamách AIG vo všetkých webových a v mobilných aplikáciách na základe informácií týkajúcich sa našich vzájomných interakcií v režime mimo internetu, našich vzájomných internetových interakcií (na vašom ľubovoľnom zariadení) a informácií získaných od tretích strán.  Na tento účel môžu títo poskytovatelia služieb používať súbory cookie, pixlové značky a iné technológie na zhromažďovanie informácií o vašom používaní AIG Digital Services a používaní AIG Digital Services inými stranami a stránkami a aplikáciami tretích strán.  Tieto technológie môžu tiež používať spolu s informáciami, ktoré zhromažďujú o vašom používaní internetu, aby vás spoznali vo všetkých zariadeniach, ktoré používate, napríklad podľa vášho mobilného telefónu aj prenosného počítača.  Naši poskytovatelia služieb môžu tiež priraďovať osobné údaje, ktoré im poskytneme, k vašej IP adrese a ponúkať vám reklamy AIG na celom webe podľa vašej IP adresy.  Ak by ste chceli zabrániť používaniu vašich údajov na tieto účely, navštívte stránky samoregulačného programu určené na odhlasovanie www.aboutads.info/choices/ alebo www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp a tak zrušíte túto možnosť vo webových prehliadačoch pre stolné a mobilné zariadenia na konkrétnom zariadení, z ktorého máte prístup k voľbe zrušenia.  Stiahnite si aplikáciu AppChoices na adrese www.aboutads.info/appchoices, aby ste sa mohli odhlásiť v mobilných aplikáciách.

Fyzické umiestnenie

Podľa platnej legislatívy (a s vašim súhlasom, ak to vyžaduje platná legislatíva) môžeme zisťovať fyzickú polohu vášho elektronického zariadenia napríklad pomocou signálov satelitov, z vysielačov mobilných signálov alebo WiFi. Môžeme použiť fyzickú polohu vášho zariadenia, aby sme vám poskytli personalizované služby založené na lokalite a obsahu.

V súlade s vašimi marketingovými preferenciami a platnou legislatívou môžeme tiež poskytnúť fyzickú polohu vášho zariadenia spolu s informáciami o tom, aké reklamy ste si pozreli, a ďalšie informácie, ktoré zhromažďujeme, našim marketingovým partnerom, aby sme vám mohli poskytnúť personalizovanejší obsah a skúmať účinnosť reklamných kampaní.

V niektorých prípadoch vám môžeme umožniť, aby ste povolili alebo odmietli takéto použitie a/alebo poskytnutie polohy vášho zariadenia, ale ak sa rozhodnete takéto použitie a/alebo poskytovanie odmietnuť, my a/alebo naši marketingoví partneri vám pravdepodobne nebudeme môcť poskytnúť príslušné personalizované služby a obsah.

Okrem toho môžeme získať presnú geografickú polohu vášho zariadenia, keď používate naše mobilné aplikácie na cestovné alebo iné asistenčné služby.  V súvislosti s poskytovaním cestovných alebo iných asistenčných služieb môžeme poskytovať presné geolokačné informácie o vašom zariadení našim klientom a ďalším subjektom, s ktorými pracujeme.  Zhromažďovanie a poskytovanie presných informácií o geografickej polohe môžete zrušiť odstránením mobilnej aplikácie z vášho zariadenia tak, že zablokujete prístup mobilnej aplikácie k službám určovania polohy prostredníctvom systému povoľovania používaného operačným systémom vášho zariadenia, alebo ak budete postupovať podľa prípadných ďalších pokynov na zrušenie tejto možnosti, ktoré sa uvádzajú v oznámení o ochrane osobných údajov v mobilnej aplikácii.

Za určitých okolností sa informácie o fyzickej polohe môžu stať vašimi osobnými údajmi, pokiaľ je možné vás identifikovať v súvislosti s informáciami o fyzickej polohe. V takýchto prípadoch sa budú informácie o fyzickej polohe spracovávať ako osobné údaje, ako je to opísané v predchádzajúcich oddieloch týchto zásad ochrany osobných údajov.

Používanie informácií, ktoré poskytnete

Niektoré informácie (napríklad vaša poloha alebo preferované komunikačné prostriedky) sa zhromažďujú, keď ich dobrovoľne poskytnete. Táto informácia nestačí na identifikáciu vašej osoby, pokiaľ nie je spojená s osobnými údajmi. 

Agregáciou informácií

Môžeme zoskupiť informácie tak, aby sa neviazali na konkrétnu osobu, t. j. agregovať ich, a tieto informácie použiť (napríklad môžeme agregovať informácie na výpočet percentuálneho podielu našich používateľov, ktorí majú určitú telefonickú predvoľbu pre oblasť).

Upozorňujeme, že ak údaje o používateľoch a zariadeniach nie sú osobné údaje, tieto údaje môžeme používať a zverejňovať na akýkoľvek účel v rozsahu, v akom to umožňuje zákon. Ak sa od nás vyžaduje, aby sme podľa platnej legislatívy zaobchádzali s údajmi o používateľovi a zariadení ako s osobnými údajmi, alebo ak spájame údaje o používateľovi a zariadení s identifikovateľnými osobnými údajmi, potom okrem možností použitia uvedených v tomto oddiele môžeme údaje o používateľoch a zariadeniach používať a zverejňovať na všetky účely, na ktoré používame a zverejňujeme osobné informácie.

Súhrn:

Súbory cookie sú informácie uložené priamo na zariadení, ktoré používate.

Na našej webovej stránke používame viacero súborov cookie a sledovacích technológií. Okrem iného nám súbory cookie pomáhajú pochopiť správanie používateľov, zlepšiť fungovanie našich webových stránok a zacieliť internetovú reklamu.

Podrobný opis:

Programy cookie, ktoré používame na našej webovej stránke, sú tieto:

Môžete odmietnuť prijímanie súborov cookie, ktoré používame, a to úpravou nastavení prehliadača. Ak však nebudete prijímať všetky súbory cookie, môžu sa pri používaní tejto stránky a niektorých produktov pomocou internetu vyskytnúť určité nepríjemnosti.

Okrem súborov cookie, ktoré sú uvedené vyššie, sa súbory cookie môžu umiestniť aj do vašich elektronických zariadení, keď otvárate e-maily, ktoré vám pošleme.  Tieto e-maily používame na sledovanie účinnosti našej reklamy.

Súhrn:

Nie sme zodpovední za ochranu údajov, informácie ani iné postupy tretích strán akýchkoľvek tretích strán vrátane tých, ktoré prevádzkujú niektorú stránku alebo internetovú službu, na ktoré sa AIG Digital Services odkazujú.

Podrobný opis:

Tieto zásady ochrany osobných údajov, sa nezaoberajú ochranou údajov, informáciami ani inými postupmi žiadnych tretích strán vrátane tých, ktoré prevádzkujú akúkoľvek stránku alebo internetovú službu, na ktoré sa AIG Digital Services odkazujú, a ani za ne nenesieme zodpovednosť.  Vloženie odkazu na AIG Digital Services neznamená, že sme my alebo spoločnosti z našej skupiny schválili prepojenú stránku alebo službu. 

Upozorňujeme, že nie sme zodpovední za zásady, a postupy pre zhromažďovanie, používanie a zverejňovanie údajov (vrátane postupov pre bezpečnosť informácií) iných organizácií, napríklad Facebook®, Twitter®, Apple®, Google®, Microsoft®, RIM/Blackberry® alebo akýchkoľvek iných vývojárov aplikácií, poskytovateľov aplikácií, poskytovateľov platformy pre sociálne médiá, poskytovateľov operačného systému, poskytovateľov bezdrôtových služieb alebo výrobcov elektronických zariadení vrátane všetkých osobných údajov, ktoré zverejníte iným organizáciám prostredníctvom AIG Digital Services alebo v súvislosti s nimi.

Súhrn:

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa naposledy aktualizovali dňa 25/03/2018. Tieto zásady môžeme kontrolovať a občas vykonať zmeny.

Podrobný opis:

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa naposledy aktualizovali dňa 25/03/2018.

Tieto zásady ochrany osobných údajov pravidelne kontrolujeme a vyhradzujeme si právo kedykoľvek vykonať zmeny, aby sme zohľadnili zmeny našich obchodných činností, zákonné požiadavky a spôsob, akým spracovávame osobné údaje.  Aktualizácie umiestnime na túto webovú stránku a tam, kde je to vhodné, primerane oznámime všetky zmeny.