Skip Navigation
 

Dôvody zvažovania poistenia zodpovednosti za škody na životnom prostredí AIG

Ovládanie osobnej miery rizika

Pri škodách spôsobených environmentálnou udalosťou čelia aj jednotlivci možnosti žaloby. V skutočnosti, podľa niektorých miestnych nariadení, môžu byť riaditelia alebo manažéri, spoločne alebo jednotlivo, zodpovední za škody.

Smernica o environmentálnej zodpovednosti

Táto smernica, platná v celej Európe, je zameraná na podniky, ktoré spôsobujú škody na životnom prostredí, aby boli plne zodpovedné za všetky dôsledky. Zaoberá sa vážnymi škodami spôsobenými chráneným druhom a ich miestam výskytu vrátane chránených oblastí, vody vrátane podzemných zdrojov alebo podzemnej vody a oblastí, kde by mohlo existovať riziko pre ľudské zdravie.

Flexibilita

Naši zákazníci si môžu dohodnúť alternatívny poistný kapitál, odpočítateľné položky a krytie, prispôsobením si ideálneho riešenia riadenia rizika pre svoju situáciu.

Miestne znalosti

Spoločnosť AIG so svojim najväčším tímom upisovateľov v Európe a jeho vysokou kapacitou môže poskytovať expertné rozhodovanie a prídavné konzultačné služby.

Uchovanie si finančnej udržateľnosti

Poskytuje okamžitú ochranu (spoločnosti alebo jednotlivcovi) pred nákladmi, výdajmi a škodami, ktoré by mohla mimoriadna udalosť spôsobiť, a ktoré by mohli ohroziť finančnú životaschopnosť podniku.

Zníženie rizika straty dobrého mena

Citlivosť médií a verejnosti na miestne prípady znečistenia životného prostredia môžu mať vplyv na obraz o podniku. Vlastnenie tohto poistenia je jasným dôkazom o preventívnych opatreniach, ktoré podnik urobil vzhľadom na spravovanie svojej zodpovednosti.

Multinárodné znalosti

Naše rozsiahle znalosti štruktúr dômyselných programov a jeden z najrozsiahlejších súpisov miestnych environmentálnych stratégií na trhu nám dovoľuje navrhovať a realizovať multinárodné programy, ktoré odrážajú potreby jednotlivých podnikov.

Znalosti nárokov

Ponúkame tiež najväčší tím v Európe na špecializované nároky. Vychádzajúc z našich rozsiahlych globálnych možností a stredísk poznatkov môžu likvidátori poistných udalostí spoločnosti AIG ponúknuť silným a spoľahlivým zákazníkom podporu počas stresujúceho obdobia, ktorým prechádzajú.

Komu je určené?

Veľkosť a flexibilita spoločnosti AIG znamená, že môžeme chrániť široký rozsah sektorov biznisu ako v Portugalsku, tak aj v zahraničí.

 • Výrobcovia v oblasti elektriny a elektroniky, energií, kovov a plastov, textilu, papiera a špeciálnych chemikálií (farmaceutiká, farby, hnojivá)
 • Veľkokapacitné skladovacie priestory a veľkoobchody skladujúce chemikálie alebo ropu a ropné produkty
 • Spracovateľské zariadenia a zariadenia na spracovanie odpadov
 • Prepravné a logistické spoločnosti
 • Stavebníctvo

Vlastnosti a výhody

Krytie vyplývajúce zo smernice európskej komisie a lokálnej legislatívy:

 • škody definované legislatívou zahrňujúce primárnu, doplnkovú ako aj kompenzačnú nápravu
 • náklady na zmiernenie následkov
 • náklady na stanovenie výšky škody (vrátane nákladov na prieskum) a náklady obhajoby

Krytie náhleho aj postupného znečistenia:

 • nerozlišujeme medzi náhlym aj postupným znečistením – znečistenie je pre nás proste znečistenie


Náklady na vyčistenie

 • vlastných aj cudzích pozemkov,
 • vzniknuté akejkoľvek tretej osobe,
 • zahrňujúce aj náklady na zmiernenie následkov a náklady na znovuobnovenie

Prečo práve AIG?

Naša spoločnosť je už 10 rokov európskym a 25 rokov celosvetovým poskytovateľom poistenia znečistenia životného prostredia, z čoho vyplýva veľká skúsenosť ako v upisovaní tak aj likvidácii poistných udalostí environmentálneho charakteru. Z tohto dôvodu máme zároveň možnosť každému klientovi poistku “ušiť na mieru”, aby plne pokrývala jeho špecifické a jedinečné požiadavky.

Celosvetové možnosti

 • vydávanie lokálnych poistných zmlúv,
 • dostupnosť lokálnych ako aj celosvetových environmentálnych expertíz + možnosť upisovania v lokálnom jazyku,
 • retroaktívne krytie pre klientovi neznáme znečistenie


Likvidácia poistných udalostí

 • likvidácia lokálnymi expertami majúcimi skúsenosti s meniacou sa legislatívou
 • komplexné skúsenosti s likvidáciou environmentálnych škôd