Skip Navigation
 

Existujú oprávnené dôvody na zváženie poistenia zodpovednosti riaditeľov a úradníkov spoločnosťou AIG

Prečo by predstavenstvo a vedenie podniku malo vyžadovať, aby niesli D&O

Administrátori, manažéri a riaditelia spoločnosti, bez ohľadu na jej veľkosť a aktivity, značnú zodpovednosť za svoje konanie a mali zdôvodňovať dôveru, ktorá sa do nich vkladá. Výsledkom môžu byť nároky voči nim za skutočné a údajné porušenie povinností, opomenutia, chybné vyhlásenia, chyby a zanedbania.

Uľahčenie vyšetrovania

Počet riadiacich organizácii alebo úradov, ktoré môžu vyšetrovať spoločnosť neustále narastá a väčšia pozornosť sa v súčasnosti sústreďuje na menšie spoločnosti. V prípade, keď jednotlivec ešte osobne nepodlieha vyšetrovaniu, môže okamžité odborné právne poradenstvo pomôcť a snáď aj predísť zhoršeniu situácie.  

Zdieľaná zodpovednosť

Pretože riaditelia a manažéri sú navzájom spoločne a nerozdielne zodpovední, chyba v konaní jedného môže mať finančné a osobné dôsledky aj pre tých, ktorí konali úplne korektne. Vysoké krytie, čiže ochrana, ktorú jednotlivci môžu dostať, môže pomôcť vybudovať dôveru potrebnú na spoločnú prácu.

Osobná a profesionálna zodpovednosť

Aktivity proti spoločnosti a jej manažmentu môžu zahŕňať vysoký stupeň osobnej zodpovednosti pre jednotlivcov. Vzhľadom na potenciálne postihy, ktoré siahajú od značných pokút až po vylúčenie a eventuálne uväznenie, je potreba okamžitej a efektívnej reakcie na ľubovoľnú vyhrážku zrejmá. 

Najlepšia možná obrana

Vyšetrovania a súdne prípady sú časovo náročné a veľmi nákladné. Od okamihu začatia konania zaisťuje D&O krytie od poisťovateľov AIG poistencom najkvalitnejšie možné právne zastúpenie.
Ochrana, ktorá reaguje na svet 

Ochrana, ktorá reaguje na svet

AIG má vo svete v D&O poisťovaní vedúce postavenie a svojim klientom zaručujeme, pravidelnou aktualizáciou našich krytí, ochranu pred novými a vznikajúcimi druhmi rizík. Táto odbornosť sa týka aj podpory našich tímov zaoberajúcich sa poistným plnením, ktoré môžu ťažiť zo skúseností našej celosvetovej siete. 

Pre koho je?

Verejné a súkromné spoločnosti, združenia a neprofitové organizácie 

Čo je kryté?

Poskytuje krytie pre všetkých úradníkov, riaditeľov a manažérov spoločnosti

  • bývalých, súčasných a budúcich
  • Súdne trovy obhajoby
  • Krytie je rozšírené na pobočky držiteľa poistky, ako aj na predstaviteľov držiteľa poistky alebo jeho pobočiek v spoločnosti, v ktorej majú menšinový podiel.
  • Krytie pre jednotlivcov v prípade nedodržania zákonníka práce
  • Specifické rozšírenia a pridané služby upravené pre každého zákazníka