Skip Navigation
 

Poistenie majetku „všetky riziká‟ AIG v

Poistenie majetku poskytuje finančnú ochranu proti stratám vyplývajúcim zo škôd na majetku firiem, ako aj proti stratám vyplývajúcim z následného prerušenia prevádzky..

Poistenie stavebných prác

Poistenie stavebných prác kryje škody vzniknuté v dôsledku stavebnej činnosti na stavebnom diele. Poistenie stavebných prác kryje materiálne poškodenie samotného stavebného diela, poistenie zodpovednosti za škody voči tretím osobám a v prípade záujmu aj poistenie ušlého zisku investora.