Skip Navigation
 


Často sa uvádza, že tento technologický sektor prosperuje na zmenách, ktoré vedú k prijímaniu inovácií za účelom znižovania prevádzkových nákladov. Podobné problémy ako klimatické zmeny, správa a riadenie spoločnosti a privatizácia ponúkajú možnosti rozvoja a súčasne predstavujú výzvy pre tých, ktorých sa to bezprostredne týka. 

S množstvom zmien spojených s neistotou na trhu je nevyhnutné, aby príslušníci odvetvia prevzali kontrolu nad poistnými rizikami. To však neznamená len chrániť svojich zamestnancov a prevádzky pred stratami a narušeniami. Akcionári nemusia odpustiť manažmentu, ktorého predpovede zaostávajú za očakávaniami. Podobne, produkty a programy, ktoré sa exportujú alebo predajú do zahraničia, môžu predstavovať pre dodávateľa neočakávané záväzky, treba ochraňovať duševné vlastnícke práva – lokálne a medzinárodne – a obhajovať nároky na žaloby o priestupkoch. 

Poistenie majetku „všetky riziká‟ AIG v

Poistenie majetku poskytuje finančnú ochranu proti stratám vyplývajúcim zo škôd na majetku firiem, ako aj proti stratám vyplývajúcim z následného prerušenia prevádzky..

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú štatutárnymi zástupcami spoločnosti

Poistné produkty AIG môžu pomôcť maloobchodníkom ochrániť svoj biznis. Ponúkame tiež služby, ktoré poskytujú podporu na minimalizovanie strát pred a po udalosti a umožňujú tak sústrediť sa na prevádzku.

Poistenie všeobecnej zodpovednosti AIG

Náš produkt poskytuje zákazníkom vysokokvalitné krytie, lokálne i celosvetovo, vzhľadom na riziká všeobecnej zodpovednosti.

Poistenie zodpovednosti za škody na životnom prostredí - EnviroPro

EnviroPro ponúka finančnú ochranu pred škodami spôsobenými únikmi znečistujúcich látok. Predmetný produkt bol vyvinutý ako dôsledok povinností vyplývajúcich zo smernice ELD európskej komisie č. 2004/35/EC ako aj existujúcej lokálnej legislatívy. V zmysle predmetných noriem spoločnosti čelia čoraz väčsej zodpovednosti za škody na životnom prostredí ako aj novému fenoménu biodiversity – ochrany prírodného bohatstva vrátane chránených druhov rastlín a živočíchov.