Skip Navigation
 


Využívame naše kolektívne skúsenosti ohodnotenia rizika, znalosti odvetvia, najlepšie postupy a získané poznatky, aby sme poskytli vynikajúcu hodnotu v produkte, službe a ocenili inováciu. Toto sa buduje na základe extenzívnej skúsenosti v tomto odvetví, ktorú už desaťročia máme. Naše tímy odhodlaných profesionálov pomáhajú vytvárať našim zákazníkom poistné programy zodpovedajúce ich potrebám, zavádzaním bezpečných postupov na zmiernenie strát a efektívne zvládanie nárokov. 

Nižšie môžete nájsť viac informácií o štandardných a špecializovaných poistných produktoch a službách, ktoré môžme ponúknuť všetkým zákazníkom v stavebníctve, zahŕňajúce od najjednoduchšieho po najnáročnejšie vystavenie sa riziku, od environmentálnej zodpovednosti po staviteľské riziko.

Poistenie stavebných prác

Poistenie stavebných prác kryje škody vzniknuté v dôsledku stavebnej činnosti na stavebnom diele. Poistenie stavebných prác kryje materiálne poškodenie samotného stavebného diela, poistenie zodpovednosti za škody voči tretím osobám a v prípade záujmu aj poistenie ušlého zisku investora.

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú štatutárnymi zástupcami spoločnosti

Poistné produkty AIG môžu pomôcť maloobchodníkom ochrániť svoj biznis. Ponúkame tiež služby, ktoré poskytujú podporu na minimalizovanie strát pred a po udalosti a umožňujú tak sústrediť sa na prevádzku.

Poistenie všeobecnej zodpovednosti AIG

Náš produkt poskytuje zákazníkom vysokokvalitné krytie, lokálne i celosvetovo, vzhľadom na riziká všeobecnej zodpovednosti.

Poistenie zodpovednosti za škody na životnom prostredí - EnviroPro

EnviroPro ponúka finančnú ochranu pred škodami spôsobenými únikmi znečistujúcich látok. Predmetný produkt bol vyvinutý ako dôsledok povinností vyplývajúcich zo smernice ELD európskej komisie č. 2004/35/EC ako aj existujúcej lokálnej legislatívy. V zmysle predmetných noriem spoločnosti čelia čoraz väčsej zodpovednosti za škody na životnom prostredí ako aj novému fenoménu biodiversity – ochrany prírodného bohatstva vrátane chránených druhov rastlín a živočíchov.