Skip Navigation
 


Úspech v tejto oblasti je čoraz viac závislý od toho, ako si vie firma poradiť a riešiť množstvo vznikajúcich výziev.  Vďaka špičkovým technológiám sa výroba stáva globálne rozmanitejšou a vysokokvalitné produkty sa dostávajú stále viac do popredia. Napriek tomu si „tradičná‟ výroba naďalej udržuje významnú pozíciu.
 
Výrobcovia a výrobní podnikatelia všetkých oblastí musia pracovať usilovnejšie a dôvtipnejšie, aby si udržali konkurencieschopnosť. Nižšie je uvedený náš rad riešení produktov a služieb vhodných pre tento sektor.

Poistenie majetku „všetky riziká‟ AIG v

Poistenie majetku poskytuje finančnú ochranu proti stratám vyplývajúcim zo škôd na majetku firiem, ako aj proti stratám vyplývajúcim z následného prerušenia prevádzky..

Poistenie všeobecnej zodpovednosti AIG

Náš produkt poskytuje zákazníkom vysokokvalitné krytie, lokálne i celosvetovo, vzhľadom na riziká všeobecnej zodpovednosti.

Poistenie zodpovednosti za škody na životnom prostredí - EnviroPro

EnviroPro ponúka finančnú ochranu pred škodami spôsobenými únikmi znečistujúcich látok. Predmetný produkt bol vyvinutý ako dôsledok povinností vyplývajúcich zo smernice ELD európskej komisie č. 2004/35/EC ako aj existujúcej lokálnej legislatívy. V zmysle predmetných noriem spoločnosti čelia čoraz väčsej zodpovednosti za škody na životnom prostredí ako aj novému fenoménu biodiversity – ochrany prírodného bohatstva vrátane chránených druhov rastlín a živočíchov.

Poistenie prepravy AIG

Komplexné krytie na tovar pri preprave z veľkoskladu do veľkoskladu kdekoľvek na svete.

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú štatutárnymi zástupcami spoločnosti

Poistné produkty AIG môžu pomôcť maloobchodníkom ochrániť svoj biznis. Ponúkame tiež služby, ktoré poskytujú podporu na minimalizovanie strát pred a po udalosti a umožňujú tak sústrediť sa na prevádzku.