Skip Navigation
 


Odvetvie prepravy uľahčuje pohyb potravín, palív a tovarov nevyhnutných pre náš život. Dôležitosť odvetvia prepravy pre svetovú ekonomiku sa odráža na množstve vládnych nariadení, ktoré sa tohto odvetvia týkajú. Tento sektor je subjektom špecializovanej legislatívy, explicitných povinností starostlivosti a často reguluje jedinečné komplexné systémy riadenia. 

Naši špecialisti sa sústreďujú na potreby odvetvia prepravy, na návrhy riešení, služieb a aplikácií, aby pomohli zákazníkom čo najlepšie riadiť známe riziká a súčasne ich pripraviť na neočakávané, aby sa rýchlo a efektívne mohli dostať tam kam chcú.  

Nižšie nájdete viac informácií o rozsahu štandardných a špeciálnych poistných produktoch a službách, ktoré ponúkame pre odvetvie prepravy.

Poistenie majetku „všetky riziká‟ AIG v

Poistenie majetku poskytuje finančnú ochranu proti stratám vyplývajúcim zo škôd na majetku firiem, ako aj proti stratám vyplývajúcim z následného prerušenia prevádzky..

Poistenie všeobecnej zodpovednosti AIG

Náš produkt poskytuje zákazníkom vysokokvalitné krytie, lokálne i celosvetovo, vzhľadom na riziká všeobecnej zodpovednosti.

Poistenie zodpovednosti za škody na životnom prostredí - EnviroPro

EnviroPro ponúka finančnú ochranu pred škodami spôsobenými únikmi znečistujúcich látok. Predmetný produkt bol vyvinutý ako dôsledok povinností vyplývajúcich zo smernice ELD európskej komisie č. 2004/35/EC ako aj existujúcej lokálnej legislatívy. V zmysle predmetných noriem spoločnosti čelia čoraz väčsej zodpovednosti za škody na životnom prostredí ako aj novému fenoménu biodiversity – ochrany prírodného bohatstva vrátane chránených druhov rastlín a živočíchov.

Poistenie prepravy AIG

Komplexné krytie na tovar pri preprave z veľkoskladu do veľkoskladu kdekoľvek na svete.

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú štatutárnymi zástupcami spoločnosti

Poistné produkty AIG môžu pomôcť maloobchodníkom ochrániť svoj biznis. Ponúkame tiež služby, ktoré poskytujú podporu na minimalizovanie strát pred a po udalosti a umožňujú tak sústrediť sa na prevádzku.