Tu uvádzame stručný prehľad o zákonnom postupe a tiež odkazy na rôzne dôležité dokumenty, ktoré obsahujú ďalšie informácie o navrhovanom prevode a zlúčení.  Už ste možno dostali niektoré alebo všetky tieto informácie poštou, e-mailom alebo ako textovú správu.  Ak požadujete túto informáciu v inom európskom jazyku, vráťte sa na  úvodnú stránku o Brexite.

Zákonný postup – čo s tým súvisí

Súčasťou reštrukturalizácie je navrhovaný prevod a zlúčenie.  Tie sa uskutočnia prostredníctvom kombinovaného prevodu poisťovacej činnosti (čo je proces, ktorý upravuje časť VII zákona o finančných službách a trhoch z roku 2000) a cezhraničného zlúčenia (čo je proces v súlade s európskou smernicou o cezhraničnom zlúčení).  Kombinovaný postup zahŕňa súdy v Spojenom kráľovstve a podlieha súhlasu Najvyššieho súdu Anglicka a Walesu (ďalej len „Najvyšší súd“). Kombinovaný zákonný postup je podrobnejšie vysvetlený v nasledujúcich listoch a v častých otázkach.

Ak Najvyšší súd schváli zlúčenie a navrhovaný prevod, očakáva sa, že nadobudnú účinnosť 1. decembra 2018.

Ak máte obavy týkajúce sa navrhovaného prevodu a ako Vás môžu ovplyvniť, máte právo podať písomné vyhlásenie Najvyššiemu súdu alebo byť vypočutí pred Najvyšším súdom (osobne alebo formou právneho zástupcu). Vypočutie na Najvyššom súde je naplánované, aby sa konalo 18. októbra 2018 na adrese Rolls Building, Royal Courts of Justice, 7 Rolls Buildings, Fetter Lane, London EC4A 1 NL.

Môžete nás upozorniť na tieto obavy písomne alebo telefonicky. Vaše obavy zaznamenáme a poskytneme ich Úradu pre reguláciu obozretného podnikania (ďalej len „PRA“), Úradu finančného správania (ďalej len „FCA“), nezávislému odborníkovi a Najvyššiemu súdu. Informácie o tom, ako sa na nás môžete obrátiť, sú uvedené ďalej.

Najnovšie správy

  • 5. marca 2018 sme dostali súhlas od Najvyššieho súdu, aby spoločnosť AIG Europe Limited (ďalej len „AEL“) začala oznamovať poistníkom informáciu o tejto plánovanej reštrukturalizácii súvisiacej s Brexitom.
  • Nezávislý expert dokončil jeho doplňujúcu správu k navrhovanému transferu, ktorá je k 
  • Najnovšie správy: Dňa 25. októbra 2018 Vyšší súd pre Anglicko a Wales schválil navrhovanú reštrukturalizáciu spoločnosti AIG Europe Limited, pričom navrhovaný prevod a fúzia nadobudnú účinnosť 1. decembra 2018.  Viac informácií nájdete na týchto stránkach, prípadne sa spojte so svojou bežnou kontaktnou osobou v AIG.  Upozorňujeme, že telefónna linka a e-mailová schránka poskytujúce informácie na tému Brexitu už nie sú monitorované. 

Dôležité dokumenty

Ďalej uvádzame niekoľko hlavných dokumentov, ktoré poskytujú dôležité informácie o navrhovanom prevode a zlúčení.

Listy s oznámeniami

Ďalej nájdete tiež úvodné informácie týkajúce sa rôznych zúčastnených strán. 

 

Brožúra plánu a časté otázky

Táto brožúra plánu obsahuje zhrnutie plánu, zhrnutie správy nezávislého odborníka o vplyve reštrukturalizácie na poistníkov a zákonný oznam vysvetľujúci, kedy súd vypočuje konečnú žiadosť o navrhovaný prevod a zlúčenie.  Dokument častých otázok poskytuje odpovede na širokú škálu otázok o navrhovanej reštrukturalizácii.

Dokument plánu

Tento dokument obsahuje úplný plán prevodu. Uvádza podmienky, na ktorých základe sa uskutoční prevod poisťovacích činností spoločnosti AIG Europe Limited na dve novo schválené poisťovne v rámci skupiny AIG.

 

Správa nezávislého odborníka

Tento dokument predstavuje celú správu nezávislého odborníka. Zaoberá sa vplyvom navrhovaného prevodu na poistníkov.  Zhrnutie tejto správy sa uvádza v brožúre plánu uvedenej vyššie.