S potešením oznamujeme, že dva nové subjekty spoločnosti AIG v európskom regióne, American International Group UK Limited (AIG UK) v Londýne, a AIG Europe SA (AESA) so sídlom v Luxemburgu, zahájili činnosť dňa 1. decembra 2018. Reorganizácia bola vykonaná prostredníctvom prevodu poisťovacej činnosti spoločnosti AIG Europe Limited (AEL) do AIG UK a AESA a cezhraničná fúzia AEL do AESA, čo bolo schválené Vyšším súdom Anglicka a Walesu (High Court of England and Wales) dňa 25.októbra 2018.

Štruktúra dvoch entít nám umožňuje uspokojiť potreby našich klientov a zaručuje istotu zmluvy pre poistníkov AEL potom, ako Spojené kráľovstvo opustí Európsku úniu.

Táto webová stránka bola zriadená pred prevodom s cieľom poskytnúť podrobnosti o právnej reštrukturalizácii, ktorá bola dokončená dňa 1. decembra 2018. Naďalej Vám poskytne užitočné informácie a odkazy v oblasti reštrukturalizácie.

Pre informácie o obchodnom modele služieb AIG kliknite tu

Informácie o Brexite

Spoločnosť AIG v súčasnosti pôsobí v Európe prostredníctvom jedného právnického subjektu: AIG Europe Limited (AEL), poisťovňou Spojeného kráľovstva, ktorá má pobočky v celej Európe.  Spoločnosť AEL reštrukturalizujeme ako reakciu na rozhodnutie Spojeného kráľovstva opustiť Európsku úniu (bežne známe ako „Brexit“). Reštrukturalizáciou sa snažíme zabezpečiť, že po Brexite budeme môcť pokračovať v poskytovaní služieb poistencom v Spojenom kráľovstve a v celej Európe.

Na týchto stránkach nájdete:

Základné informácie

  • V marci 2017 sme oznámili náš rozhodujúci krok presunúť novú európsku poisťovňu do Luxemburska.  Od decembra 2018 spoločnosť AIG navrhuje mať dve poisťovne v Európe – jednu v Spojenom kráľovstve, ktorá bude uzatvárať poistné zmluvy v Spojenom kráľovstve, a druhú v Luxembursku, ktorá bude uzatvárať poistné zmluvy v EHP a Švajčiarsku a bude mať pobočky v celej EHP a vo Švajčiarsku.
  • V rámci reštrukturalizácie spoločnosť AIG prevedie všetky existujúce poistné zmluvy spoločnosti AEL zo Spojeného kráľovstva na novú poisťovňu v Spojenom kráľovstve a súčasne prevedie existujúcu európsku časť podnikania na novú spoločnosť v Luxembursku. 
  • Navrhovaná reštrukturalizácia sa vykoná prostredníctvom zákonného postupu, ktorý spája prevod podnikania v oblasti poistenia (známy ako prevod časti VII) a cezhraničné zlúčenie, ktoré podlieha regulačným súhlasom a súhlasom súdu.  Od apríla 2018 napíšeme poistníkom, žiadateľom o poistné plnenie, maklérom a iným zúčastneným stranám, aby sme im poskytli ďalšie údaje o navrhovanej reštrukturalizácii a o tom, aký vplyv môže na nich mať.
  • Po reštrukturalizácii bude mať spoločnosť AIG jeden subjekt v Spojenom kráľovstve, ktorý bude uzatvárať poistné zmluvy v Spojenom kráľovstve, a jeden v Luxembursku, ktorý bude uzatvárať poistné zmluvy v krajinách EHP a Švajčiarsku prostredníctvom siete svojich pobočiek.

Odporúčame vám, aby ste si priebežne kontrolovali webové stránky, pretože počas postupu podľa plánov reštrukturalizácie sa objavia ďalšie informácie.  Pozrite si naše časté otázky, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť naše plány.

Časté otázky

Spoločnosť AIG v súčasnosti pôsobí v Európe prostredníctvom spoločnosti AIG Europe Limited (AEL), poisťovne založenej v Spojenom kráľovstve, ktorá je autorizovaná Úradom pre reguláciu obozretného podnikania (ďalej len „PRA“) a regulovaná úradom PRA a Úradom finančného správania (ďalej len „FCA“). Navrhujeme prevod všetkých poistných zmlúv AEL na dve novo autorizované poisťovne v rámci skupiny AIG (ďalej len „navrhovaný prevod“). Dve nové autorizované poisťovne sú spoločnosti American International Group UK Limited (ďalej len „AIG UK“) a AIG Europe SA („AIG Europe“). Všetky poisťovacie činnosti v Spojenom kráľovstve spoločnosti AEL budú prevedené na spoločnosť AIG UK a všetky európske poisťovacie činnosti spoločnosti AEL budú prevedené na spoločnosť AIG Europe.

Navrhovaný prevod tvorí súčasť reštrukturalizácie, ktorú realizuje spoločnosť AIG ako reakciu na rozhodnutie obyvateľov Spojeného kráľovstva opustiť Európsku úniu (ďalej len „EÚ“) (bežne známe ako „Brexit“). Proces Brexit spôsobí, že Spojené kráľovstvo opustí EÚ 29. marca 2019. Navrhovaný prevod vykonávame ako súčasť našej širšej reštrukturalizácie, aby sme zabezpečili, že môžeme pokračovať v službách našim existujúcim poistníkom a pripraviť nové poisťovacie podnikanie po celej Európe aj po Brexite.

Navrhovaný prevod sa uskutoční prostredníctvom kombinovaného prevodu poisťovacej činnosti podľa časti VII zákona o finančných službách a trhoch z roku 2000 (ďalej len „FSMA“) a cezhraničného zlúčenia v súlade s európskou smernicou o cezhraničnom zlúčení (ďalej len „zlúčenie“). Ďalšie informácie o zákonnom postupe budú poskytnuté v marci 2018.

Očakáva sa, že navrhovaný prevod nadobudne účinnosť 1. decembra 2018. Od apríla 2018 budeme kontaktovať poistencov, žiadateľov o poistné plnenie aj ostatné zainteresované strany a poskytneme im ďalšie informácie o navrhovanom prevode, podrobnosti o tom, ako môžu vzniesť pripomienky alebo otázky a uplatniť práva, ktoré majú, ak sa domnievajú, že môžu byť navrhovaným prevodom nepriaznivo ovplyvnení.

Rozhodnutie spoločnosti AIG založiť svoje nové európske sídlo v Luxemburgu bolo prijaté z dôvodu kombinácie dôvodov po dôkladnom preskúmaní možných miest. Väčšina obchodov, ktoré budeme uzatvárať prostredníctvom luxemburského subjektu, bude v kontinentálnej Európe a geografická poloha Luxemburska v srdci európskeho trhu je výhodou. Luxembursko je kľúčovým členom Európskej únie, má stabilné hospodárstvo, skúsený a dobre rešpektovaný regulačný úrad v oblasti poisťovníctva a je strediskom pre finančné služby vo všeobecnosti. Spoločnosť AIG Europe sa bude riadiť rámcom stanoveným v smernici Solventnosť II zavedenou v Luxembursku, ktorá poskytne poistníkom vysokú úroveň ochrany.

Spoločnosť AIG Europe je založená v Luxembursku a bude pôsobiť z ústredia v Luxemburgu. Subjekt bude oprávnený luxemburským poisťovacím regulátorom (Commissariat Assurancess) (ďalej len „CAA“). Tento subjekt je spoločnosťou skupiny AIG a bude pôsobiť ako nová európska poisťovňa skupiny AIG, ktorá ponúka poistné produkty a riešenia v celej kontinentálnej Európe ako predtým robila spoločnosť AEL. Tie isté tímy budú aj naďalej poskytovať odborné upisovanie a vybavovanie poistných nárokov, ako to robia teraz, a naše kontaktné údaje zostanú rovnaké.

Áno. Navrhovaný prevod sa týka všetkých poistných zmlúv spoločnosti AEL (vrátane jej poistných zmlúv v Spojenom kráľovstve, EHP a ostatných štátoch sveta). Ak Najvyšší súd Anglicka a Walesu ratifikuje navrhovaný prevod, jeho rozhodnutie bude záväzné pre všetkých poistníkov ako záležitosť anglického práva a bude uznaný vo všetkých ostatných jurisdikciách EHP.

Právny a regulačný rámec súvisiaci s navrhovaným prevodom má za cieľ zabezpečiť zachovanie záujmov poistníkov a bezpečnosť a prospech pre všetky skupiny poistníkov spoločnosti AEL nebude nepriaznivo ovplyvnená. V rámci navrhovaného prevodu sa postaráme o záujmy všetkých našich poistníkov prostredníctvom dôsledného procesu preskúmania, ktorý zahŕňa:

  • vymenovanie nezávislého odborníka na vypracovanie správy pre Najvyšší súd o pravdepodobnom vplyve navrhovaného prevodu na poistníkov;
  • schopnosť pre poistníkov a zainteresované strany namietať alebo predložiť akékoľvek obavy v súvislosti s navrhovaným prevodom, buď na Najvyšší súd alebo spoločnosti AIG, pričom budú následne uvedené obavy oznámené úradu PRA, FCA, nezávislému odborníkovi a Najvyššiemu súdu;
  • úzke konzultácie s úradmi PRA a FCA, ktoré tiež poskytnú správu o navrhovanom prevode na Najvyšší súd;
  • schválenie navrhovaného prevodu Najvyšším súdom.

Pozorne monitorujeme politický vývoj a zohľadníme ho, ak poskytne určitú časovú os a štruktúru budúcich vzťahov Spojeného kráľovstva s Európou.  Našou súčasnou prioritou je zabezpečiť, aby sme po Brexite mohli pokračovať v poskytovaní služieb našim existujúcim poistníkom a uzatvárať nové poistné zmluvy po celej Európe.  V tejto súvislosti v súčasnosti nepredpokladáme žiadne zmeny našich plánov na reštrukturalizáciu.